نتایج جستجو برای Iranian Intermediate EFL Learners

تعداد نتایج: 198661  

2013
Amir Marzban, Maryam Abdollahi,

This study investigated the effects of partial dictation on the listening comprehension (LC) ability of Iranian intermediate EFL learners. Two homogeneous groups of intermediate EFL learners at the Abrar Language Institute in Qa’emshahr were chosen. Each group consisted of 30 female intermediate EFL students. One of the groups was chosen as the experimental group (EG), and the other as the cont...

2016
Ali Akbar Khansir, Zahra Abdolahi,

Writing skill is one of the four language skills in learning English language in EFL setting. The role of self-esteem in learning second language as is one of the major important factors is very vital; because, success or failure of a learner depends mostly on the degree of ones' self-esteem. This research aimed at investigating the correlation between self-esteem and English writing achievemen...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیردولتی رودکی تنکابن - دانشکده زبانهای خارجی 1394

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1389

در این پایان نامه دو روش اصلاح اشتباهات نوشتاری زبان آموزان بزرگسال ایرانی در سطح متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. در روش اول (explicit) اشتباهات بطور مستقیم و در روش دوم (implicit) اشتباهات بصورت غیر مستقیم اصلاح می شود. برای انجام این تحقیق از دو گروه 15 نفری استفاده شده است. به زبان آموزان در هر جلسه یک موضوع انشا داده شده است. این کار در 15 هفته (15 جلسه) تکرار شده است. مقایسه نتایج این آزمون...

Mahsa Salman Mohajer, Shiva Kaivanpanah,

Although scientific forum has obliged its members to hide their presence particularly while they are discussing research outcomes to avoid personal biases, a recent trend is encouraging writers to demonstrate their identity as the author of the text through the use of first person pronouns in order to take responsibility for the content. Therefore, the present study focuses on intermediate and ...

Speaking is a significant skill that many foreign language learners are trying to master. In this study, the effectiveness of two different speaking activities, i.e. oral presentation vs. free discussion, was investigated from quantitative and qualitative points of view. To achieve this purpose, 44 intermediate learners from a language institute in Tehran participated in the study. Half of the ...

Despite its direct relevance to second/foreign language learning, quality of life has been a neglected area within Second Language Acquisition (SLA) research. The present study sought to investigate the relationship between quality of life factors and speaking skill as one of the most challenging parts of L2 learning. To this end, an adapted version of life quality questionnaire originally devi...

Mahboobeh Joze Tajareh, Mohammadreza Khodareza,

Contrastive  analysis  of  hypothesis  is  the  comparison  of  the linguistic system of two or more languages and it is based on the main difficulties in  learning  a  new  language  that  caused  by  interference  from  the  first  language. The present study intended to investigate the effect of contrastive analysis on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of L2 adjectives. The questi...

This study investigated the effect of transactional and interactional strategies on developing Iranian intermediate EFL learners’ spoken language performance. First of all, to homogenize the participants, the researcher administered IELTS speaking tests to 50 participants as the pre-test in order to select the main sample of the study which were 30 students. That is, those participants whose sc...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید