نتایج جستجو برای: Phyllocnistis citrella

تعداد نتایج: 171  

Journal: :Pakistan Journal of Phytopathology 2020
A m n a R i a s a t M u h a m m a d U . G h a z a n f a r W a q a s R a z a

Journal: :Journal of economic entomology 2005
Carla Dias Patrícia Garcia Nelson Simões Luísa Oliveira

The purpose of this work was to analyze the efficacy of Bacillus thuringiensis Berliner on the control of Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Phyllocnistidae) in laboratory and field trials. In the laboratory, four B. thuringiensis were used: Dipel (commercial formulation) tested at the concentrations of 25 x 10(6) and 25 x 10(8) spores/ml and the isolates K, 6, and 15 (collections of...

Journal: :Natural Product Communications 2018
A l l e n i S u m a n K u m a r V a v i l a p a l l i S a t y a n a r a y a n a A h m a d A l k h a z i m A l g h a m d i J h i l l u S i n g h Y a d a v

Journal: :International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 2018
A n j i t h a G e o r g e S . K u t t a l a m C . N . R a o

Journal: :The Florida Entomologist 1998
N e s t o r B a u t i s t a - M a r t i n e z J o s e L u i s C a r r i l l o - S a n c h e z H i r a m B r a v o - M o j i c a S t e p h e n D . K o c h

Journal: :Annual Report of The Kansai Plant Protection Society 1967
M a s a y o s h i Y O S H I D A T a k e o Y A S A K I

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید