نتایج جستجو برای: Xanthomonas citri subsp.citri(xcici)

تعداد نتایج: 5544  

Journal: :Molecular Plant Pathology 2003
A s h a M . B r u n i n g s D e a n W . G a b r i e l

2014
Amanda P Ucci Paula M M Martins Ivy F Lau Maurício Bacci José Belasque Henrique Ferreira

This study was intended to characterize the chromosome segregation process of Xanthomonas citri ssp. citri (Xac) by investigating the functionality of the ParB factor encoded on its chromosome, and its requirement for cell viability and virulence. Using TAP tagging we show that ParB is expressed in Xac. Disruption of parB increased the cell doubling time and precluded the ability of Xac to colo...

Journal: :Applied and environmental microbiology 2011
Franklin Behlau Blanca I Canteros Gerald V Minsavage Jeffrey B Jones James H Graham

Copper sprays have been widely used for control of endemic citrus canker caused by Xanthomonas citri subsp. citri in citrus-growing areas for more than 2 decades. Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis populations were also exposed to frequent sprays of copper for several years as a protective measure against citrus bacterial spot (CBS) in Florida citrus nurseries. Long-term use of these bact...

Journal: :Journal of bacteriology 2013
I C Silva L O Regasini M S Petrônio D H S Silva V S Bolzani J Belasque L V S Sacramento H Ferreira

The plant-pathogenic bacterium Xanthomonas citri subsp. citri is the causal agent of Asiatic citrus canker, a serious disease that affects all the cultivars of citrus in subtropical citrus-producing areas worldwide. There is no curative treatment for citrus canker; thus, the eradication of infected plants constitutes the only effective control of the spread of X. citri subsp. citri. Since the e...

Journal: :BMC Plant Biology 2011
A b e e r A K h a l a f F r e d e r i c k G G m i t t e r A n a C o n e s a J o a q u i n D o p a z o G l o r i a A M o o r e

Journal: :Journal of Plant Protection Research 2012
M o h a m m a d R e z a e i M a s o u d S h a m s - B a k h s h A l i A l i z a d e h

Journal: :BMC Genomics 2015
C r i s t i a n e T a m b a s c i a P e r e i r a A l e x a n d r e M o u t r a n M e l i s s a F e s s e l A n d r e a B a l a n

Journal: :Applied and Environmental Microbiology 2011
F r a n k l i n B e h l a u B l a n c a I . C a n t e r o s G e r a l d V . M i n s a v a g e J e f f r e y B . J o n e s J a m e s H . G r a h a m

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید