نتایج جستجو برای and vocabulary learning

تعداد نتایج: 7661685  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

یکی از مسایل مهم در یادگیری زبان ، یادگیری لغت است. هدف این تحقیق ، بررسی یاد گیری شیوه های مستقیم و غیر مستقیم فراگیری لغت درفرایند شنیداری زبان است و اینکه کدامیک از آنها برای بهبود و تسهیل یادگیری واژگان زبان آموزان سطح متوسطه موثرترند.این تحقیق تفاوت بین تاثیر فراگیری مستقیم و غیر مستقیم لغت در فرایند شنیداری زبان در کوتاه مدت را بررسی می کند ، سپس تفاوت بین تاثیر یادگیری مستقیم و غیر مستقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390

the purpose of this study was to investigate iranian efl learners’ beliefs about the role of rote learning (rl) in vocabulary learning strategies; besides, the study examined if english proficiency would influence learners’ vocabulary learning strategy use. this study addresses the need for a clear understanding of the role of rl in efl vocabulary learning by looking at iranian efl learners’ ow...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1377

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :0 1374

the rationale behind the present study is that particular learning strategies produce more effective results when applied together. the present study tried to investigate the efficiency of the semantic-context strategy alone with a technique called, keyword method. to clarify the point, the current study seeked to find answer to the following question: are the keyword and semantic-context metho...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387

چکیده ندارد.

Fatemeh Rezvani, Mojgan Rashtchi,

The present study aimed at investigating whether vocabulary-learning strategies had any impact on the vocabulary learning of Iranian EFL learners. The participants of the study were 67 male and female undergraduate university students, majoring in English Translation and English Literature at Islamic Azad University, North Tehran Branch, who were taking “Reading Comprehension II” course. In ord...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید