نتایج جستجو برای: and some sugar beet morphophysiological parameters such as radiation use efficiency rue

تعداد نتایج: 18076429  

Journal: :Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet 2019
R. M.Shapovalenko,

Journal: :Acta Mycologica 2014
M.Kowalik, J.Lechowicz,

Journal: :American Journal of Public Health and the Nations Health 1933
MaxLevine,

Journal: :Journal of Food and Dairy Sciences 2014
F.Al-Barbari, E.Mohamed, M.Abd – EL - Rahman, SamyElsyiad,

Journal: :International Agrophysics 2020
JoannaBerłowska, MariaBalcerek, PiotrDziugan, UrszulaDziekońska-Kubczak, KatarzynaPielech-Przybylska, PiotrPatelski, KatarzynaRobak,

Journal: :Agricultural and Food Science 1989
HelviHeinonen-Tanski, PaavoSimojoki, KyöstiRaininko, NilsNuormala, RiittaSilvo,

2014
Vusala IZZATULLAYEVA, Zeynal AKPAROV, Sevda BABAYEVA, Javid OJAGHI, Mehraj ABBASOV,

* Correspondence: mehraj_genetic@yahoo.com

A. A. Talebi, A. Karimi-Malati, M. Bazoubandi, Y. Fathipour,

پارامترهای جدول زندگی کرم برگ‌خوار چغندرقند، Spodoptera exigua (Hübner)، روی چهار رقم چغندرقند (Renger،‌ FD0005،‌ Dorothea و شیرین) در دمای 1 ± 27 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تحت شرایط آزمایشگاهی تعیین شد. لاروها روی تمام ارقام به‌طور کامل رشد کردند. طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین کل دوره‌ی رشدی به‌ترتیب روی ارقام FD0005 و Renger به‌دست آمد. شاخ...

Journal: :Asian Journal of Research in Crop Science 2019
K. E. M.Bayomi, E. F.El-Hashash,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید