نتایج جستجو برای: beta maritima

تعداد نتایج: 187781  

Journal: :Annals of Botany 2014
T h o m a s S c h m i d t

Journal: :Japanese Journal of Breeding 1972
T o s h i r o K i n o s h i t a M a n - e m o n T a k a h a s h i

Journal: :Journal of Applied Microbiology 2004
C . S . K i m E . - S . J i D . - K . O h

Journal: :Plants 2021
Seher Yolcu Hemasundar Alavilli Pushpalatha Ganesh Madhusmita Panigrahy Kihwan Song

Journal: :Journal of Applied Glycoscience 2002
M a j i b u r R a h m a n S h a k h a w a t H o s s a i n B h u i y a n S a t o r u N i r a s a w a M o t o m i t s u K i t a o k a K i y o s h i H a y a s h i

Journal: :Plant Disease 2001
R . T . L e w e l l e n J . K . S c h r a n d t

Journal: :Heredity 1989
V B o u t i n - S t a d l e r P S a u m i t o u - L a p r a d e M V a l e r o R J e a n P h V e r n e t

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید