نتایج جستجو برای: liver

تعداد نتایج: 335152  

Journal: :HPB 2013
A n t o n i o C a v a l c a n t i d e A . M a r t i n s C a r o l i n a M a r t i n s

Journal: :Critical Care 2020
J i a n S u n J i n g x i a o Z h a n g X i a n g f e n g W a n g F u x i J i C l a u d i o R o n c o J i a k u n T i a n Y o n g j i e Y i n

Journal: :BMJ 1991
G B i r d R W i l l i a m s

Journal: :ACG Case Reports Journal 2020
C h a r l e s A . L a v e n d e r J e s s i c a S t o u t H u i - Y o n g C h u n g M i c h a e l J o h n s o n R a g e s h B . T h a n d a s s e r y

Journal: :Nutrients 2021
A n d r e a s B l e s l V a n e s s a S t a d l b a u e r

Journal: :Clinical and Molecular Hepatology 2020
S e n H a n T i n g Z h a n g P r a v e e n K u s u m a n c h i N a z m u l H u d a Y a n c h a o J i a n g Z h i h o n g Y a n g S u t h a t L i a n g p u n s a k u l

Journal: :Journal of Clinical and Experimental Hepatology 2017
N a r e n d r a S . C h o u d h a r y N e e r a j S a r a f S a n j i v S a i g a l A r v i n d e r S . S o i n

Journal: :HPB 2016
O . G . K o t e n k o A . V . G u s e v M . S . G r i g o r y a n O . V . G r i n e n k o M . Y . K a l i t a D . O . F e d o r o v O . O . K o r s h a k O . O . P o p o v O . M . O s t a p i s h e n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید