نتایج جستجو برای: multi-objective optimization

تعداد نتایج: 1077040  

Journal: :Computer Science 2017
IgnacyKaliszewski, JanuszMiroforidis, JarosławStańczak,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده برق و کامپیوتر 1390

چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...

Journal: :SoftwareX 2020
Paulo PanequeGaluzio, Emerson Hochsteinerde Vasconcelos Seg..., Leandro dos SantosCoelho, Viviana CoccoMariani,

Journal: :Information Sciences 2018
AbdullahAl-Dujaili, S.Suresh,

Journal: :Discrete Applied Mathematics 2013
JulienRoland, YvesDe Smet, JoséRui Figueira,

Journal: :Aeronautics and Aerospace Open Access Journal 2019
HNaseh, MNPMeibody, FOmmi,

Journal: :The VLDB Journal 2016
ImmanuelTrummer, ChristophKoch,

Journal: :Applied Mathematical Modelling 1981
NorihiroTakama, Daniel P.Loucks,

Journal: :Swarm and Evolutionary Computation 2021
MonalisaPal, SanghamitraBandyopadhyay,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید