نتایج جستجو برای: noise induced hearing loss

تعداد نتایج: 1549634  

Journal: :Antioxidants & Redox Signaling 2015
H u Y u a n X i a n r e n W a n g K a y l a H i l l J u n C h e n J o h n L e m a s t e r s S h i - M i n g Y a n g S u - H u a S h a

Journal: :Asian Journal of Allied Health Sciences (AJAHS) 2021
A z m a t T a h i r a W a r r i s A l i A m b r e e n S a d a f M a r i a S h a h z a d i U m a i r A h s a n H a s s a n S o h a i l B u t t

Journal: :International Journal of Environmental Research and Public Health 2021
M a r i a m B u q a m m a z J a n v i e r G a s a n a B a r r a k A l a h m a d M o h a m m e d S h e b l D a l i a A l b l o u s h i

Journal: :The Journal of the Acoustical Society of America 2019
E r i c C . B i e l e f e l d R y a n T . H a r r i s o n J . R i l e y D e B a c k e r

Journal: :Noise and Health 2014
S h i N a e P a r k S a n g W o n Y e o S a n g A B a c k H o n g L i m K i m D o n g K e e K i m S o Y o u n g P a r k

Journal: :Journal of Occupational Health 1997
I k u h a r u M o r i o k a K a z u h i s a M i y a s h i t a S h i n t a r o T a k e d a

Journal: :Occupational and Environmental Medicine 2001
D I M c B r i d e

Journal: :AUDIOLOGY JAPAN 1995
T o s h i n o r i S a t o u K e n j i O h y a m a H i r o s h i W a d a S h i n T a k a h a s i T o m o n o r i T a k a s a k a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید