نتایج جستجو برای: noise induced hearing loss

تعداد نتایج: 1549634  

Journal: :The Laryngoscope 1992
P E Brookhouser D W Worthington W J Kelly

Occupational noise exposure remains the most commonly identified cause of noise-induced hearing loss (NIHL), but potentially hazardous noise can be encountered during leisure-time activities. NIHL in the pediatric population has received scant attention. This study focuses on 114 children and adolescents (ages 19 and under: 90.3% males) who were diagnosed as having probable NIHL on the basis of...

2008
Subroto S. Nandi Sarang V. Dhatrak

Noise is the insidious of all industrial pollutants, involving every industry and causing severe hearing loss in every country in the world. Exposure to excessive noise is the major avoidable cause of permanent hearing impairment. Worldwide, 16% of the disabling hearing loss in adults is attributed to occupational noise, ranging from 7 to 21% in the various subregions. The estimated cost of noi...

Journal: :The Journal of bone and joint surgery. British volume 1991
K M Willett

In the light of EEC proposals on the avoidance of damage to hearing caused by noise, a study was undertaken to determine the risk posed by powered orthopaedic instruments. The noise levels from a number of air-powered and electric tools were measured and analysed and found to exceed the recommended levels. The predicted daily personal noise exposure was calculated and the potential for hearing ...

Journal: :HNO 1991
B Negri K Schorn

The presence of subjective tinnitus is an important aspect in the evaluation of hearing loss induced by noise. Tinnitus due to this condition is characterised by a frequency of 3,000 Hz or above and is closely related to the frequency range of maximal hearing loss. Tinnitus below 1,000 Hz is not induced by noise, and indicates the presence of a different cause for the hearing loss. This type of...

Journal: :Hearing Research 2017
Arwa Kurabi Elizabeth M. Keithley Gary D. Housley Allen F. Ryan Ann C.-Y. Wong

Exposure to intense sound or noise can result in purely temporary threshold shift (TTS), or leave a residual permanent threshold shift (PTS) along with alterations in growth functions of auditory nerve output. Recent research has revealed a number of mechanisms that contribute to noise-induced hearing loss (NIHL). The principle cause of NIHL is damage to cochlear hair cells and associated synap...

Journal: :Current Opinion in Physiology 2020
C o l l e e n G L e P r e l l T r o y A H a c k e t t R a m n a r a y a n R a m a c h a n d r a n

Journal: :The Medical Journal of Basrah University 2011
L a y l a O . K h a l i d G h a n i a S . T h a h e r H i a t h e m J . K a d h u m

Journal: :Noise and Health 2009
H s i e n - W e n K u o Y u - F u n g C h o u J i m - S h o u n g L a i

Journal: :The Journal of the Acoustical Society of America 2019
M o n i c a T r e v i n o E d w a r d L o b a r i n a s A m a n d a C . M a u l d e n M i c h a e l G . H e i n z

Journal: :Molecular and Cellular Neuroscience 2016
S e n t h i l v e l a n M a n o h a r K i m b e r l y D a h a r H e n r y J . A d l e r D i n g D a l i a n R i c h a r d S a l v i

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید