نتایج جستجو برای: none

تعداد نتایج: 232486  

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد اموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد ، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط ،افراد دارای سایقه کار در وزارت اموزش و پرورش و سازمانهای اموزش و پرورش استانها در حوزه مدیریت استعداد و هم چنین اموزگاران آگاه در زمینه مدی...

Journal: :Nature 1989
PETER B.NUNN,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید