نتایج جستجو برای: strategy use

تعداد نتایج: 1713185  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

راهکاهای یادگیری که تحت عنوان "اعمال و رفتارهایی که توسط زبان آموزان بکار برده می شود جهت یادگیری موفق تر، هدفمندتر و جذاب تر زبان" (آکسفورد، 1989) تعریف شده است، نقش قابل توجهی در یادگیری زبان خارجی ایفا می کند. در مطالعات اخیر تأثیر عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، سطح بسندگی، فرهنگ، انگیزه، نوع نگرش، ویژگی های شخصیتی و... در استفاده و انتخاب راهکارهای یادگیری زبان بررسی شده است. در میان عوامل ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1399

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

Abstract The present study was carried out to investigate the effects of listening strategy instruction on students’ listening achievement and strategy use. The participants of the study were 50 English major freshman students of Dilla University. These Students were placed in experimental and control conditions for the purpose of comparing the mean difference between the two groups. The contro...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1399

this study aimed to investigate the effects of listening strategy training on iranian efl learners listening comprehension and use of such strategies. this work, employing an experimental methodology, was conducted among 60 adult efl learners from a language institute in isfahan, iran, as participants. the participants, who were selected based on the results of a placement test, were assigned t...

Abstract The present study was carried out to investigate the effects of listening strategy instruction on students’ listening achievement and strategy use. The participants of the study were 50 English major freshman students of Dilla University. These Students were placed in experimental and control conditions for the purpose of comparing the mean difference between the two groups. The contro...

Journal: :Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 2016
Lisa K.Fazio, MelissaDeWolf, Robert S.Siegler,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

this study was carried out to investigate the effects of integrative vs. instrumental motivation, learning strategy use and gender on iranian efl learners. to this end, 120 efl learners both male and female majoring in english language and literature at shiraz university participated in the study. in order to conduct this study three instruments were used: oxford quick placement test, motivatio...

Journal: :Humanities and Social Sciences Letters 2020
MuhammadSukirlan, PatuanRaja, Ag. BambangSetiyadi, FitriAgustine,

Journal: :Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition 2016
Lisa K Fazio, Melissa DeWolf, Robert S Siegler,

We examined, on a trial-by-trial basis, fraction magnitude comparison strategies of adults with more and less mathematical knowledge. College students with high mathematical proficiency used a large variety of strategies that were well tailored to the characteristics of the problems and that were guaranteed to yield correct performance if executed correctly. Students with less mathematical prof...

Journal: :Memory & Cognition 2001
Danielle S.McNamara, Jennifer L.Scott,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید