نتایج جستجو برای: urbanization and population growth along with an increase in the environmental pollution resulting from human activities which have dramatically changed the green space and land cover have been key factors in the sustainable development of land and the management of land use. to collect reliable data required for providing land cover maps as well as for investigating the environment

تعداد نتایج: 27312554  

Journal: :محیط زیست طبیعی 0
زینت گومه, کارشناس ارشد سنجش از دور و gis، دانشگ..., استادیار گروه سنجش از دور و gis، دانش..., استادیار گروه احیای مناطق خشک و کوهست..., مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم ت...,

urbanization and population growth along with an increase in the environmental pollution resulting from human activities which have dramatically changed the green space and land cover have been key factors in the sustainable development of land and the management of land use. to collect reliable data required for providing land cover maps as well as for investigating the environment, remote sen...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم تربیتی 1394

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1394

with the increasing population and the need for more food, as well as with the development of science and technology, human approach to unnatural and often chemical inputs to increase agricultural production has been a great expansion and problems such as increased cancers, chronic diseases has created environmental pollution. implementation of organic organic is a solution to these problems . ...

پایان نامه :0 1374

this thesis is based upon the works of samuel beckett. one of the greatest writers of contemporary literature. here, i have tried to focus on one of the main themes in becketts works: the search for the real "me" or the real self, which is not only a problem to be solved for beckett man but also for each of us. i have tried to show becketts techniques in approaching this unattainable goal, base...

پایان نامه :0 1391

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده علوم 1391

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typolog...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به ایجاد ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی انجام شده است.علاوه بر این،روابط و کنش های موجود بین ریزسنجه های استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگُیری ، مهارت نگارش و تمایل به برقراری ارتباط و همچنین تاٍثیرجنسیت دانشجویان زبان انگلیسی در استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به برقراری ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته شد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید