نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23968178  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

this study investigated the effects of manipulating the cognitive complexity of tasks along +/- few elements and the time limits on l2 learners writing performance. to conduct the study, 60 iranian efl learners with two levels of proficiency, low and high intermediate, were selected and assigned to three groups based on the time devoted to task completion. the participants performed both a simp...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392

در تحقیق حاضر تلاش شد تا از سویی رابطه بین تصحیح مستقیم خطاهای گرامری زبان آموزان توسط معلم بررسی شود و از سوی دیگر رابطه میان این تصحیح ها و انگیزه زبان آموز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تعداد 45 زبان آموز دختر سطح پیشرفته در نظر گرفته شد که بعد از جمع آوری پرسش نامه هایی در ارتباط با انگیزه آنه نسبت به یادگیری زبان انگلیسی 20 نفر از آنها در گروه انگیزه درونی و 15 نفر در گروه انگیزه بیرو...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1393

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده زبانهای خارجی 1393

this study investigated (a) the learners’ existing reading strategy repertoire, (b) the effect of instruction in reading strategies on learners’ strategic performance, and (c) the effect of explicit instruction in top-down reading strategies on reading comprehension ability of intermediate learners. the study was conducted with 40 intermediate efl learners in two groups of experimental and cont...

1999
Nirvikar Singh,

by Daniel Friedman and Nirvikar Singh Economics Department UC Santa Cruz May 21, 1999 Abstract Using a simple symmetric game to illustrate, we point out shortcomings in previous theoretical accounts of how the human vengeance motive survives despite a free rider problem. We offer a new theoretical explanation involving the coevolution of genes that determine the capacity for vengeance and memes...

2005
Hans Carlsson, Håkan Holm,

We consider a collusive arrangement as an agreement by the players of a game to restrict their choices to certain subsets of their strategy sets. A (collusive) scheme is the Cartesian product of such strategy subsets. We require schemes to be closed under sequential rationality. Using this solution concept, we apply the global game approach (Carlsson and van Damme, 1993) to the infinitely repea...

Journal: :PLoS ONE 2012
GabrielPiedrafita, KepaRuiz-Mirazo, Pierre-AlainMonnard, AthelCornish-Bowden, FranciscoMontero,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1391

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...

In this study, the effect of single and dual-frequency sonication on cell death of B16-F10 melanoma cells is investigated at constant temperature. Here, 20 groups were studied. The test groups consisted of: control and sham, 40 kHz (intensity: 0.24 W/cm2), 1 MHZ (intensity: 0.5 W/cm2) and the dual frequency groups which each frequency group included seven subgroups of 30, 120, 60, 150, 300, 600...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید