نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23970328  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

abstract the present study was conducted to investigate the effect of using model essays on the development of writing proficiency of iranian pre-intermediate efl learners. to fulfill the purpose of the study, 55 pre- intermediate learners of parsa language institute were chosen by means of administering proficiency test. based on the results of the pretest, two matched groups, one as the expe...

Journal: :Ciência Rural 2021
Marcela de Mello BrandãoVinholis, Hildo Meirelles deSouza Filho, IsabelaShimata, Patricia Perondi AnchãoOliveira, André de FariaPedroso,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و 1390

این رساله به مساله احتجاب الهی و مشکلات برهان مبتنی بر این مساله میپردازد. مساله احتجاب الهی مساله ای به قدمت ادیان است که به طور خاصی در مورد ادیان ابراهیمی اهمیت پیدا میکند. در ادیان ابراهیمی با توجه به تعالی خداوند و در عین حال خالقیت و حضور او و سخن گفتن و ارتباط شهودی او با بعضی از انسانهای ساکن زمین مساله ای پدید میاید با پرسشهایی از قبیل اینکه چرا ارتباط مستقیم ویا حداقل ارتباط وافی به ب...

پایان نامه :0 1374

to discuss my point, i have collected quite a number of articles, anthologies, and books about "wuthering heights" applying various ideas and theories to this fantastic story. hence, i have come to believe that gadamer and jauss are rightful when they claim that "the individaul human mind is the center and origin of all meaning," 3 that reading literature is a reader-oriented activity, that it ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1394

in the present study, the effect of e-64 at different concentrations (0.5, 1, 5 and 10 µm) added to (1) the ivm medium on oocyte nuclear maturation and developmental competence of ovine oocytes, and (2) to the ivc medium on embryonic development of ovine embryos were investigated.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390

شکل گیری هویت(identity) مقوله مهمی در ادبیات پراکنده مردم(diasporan literature) می باشد. آثار جومپا لاهیری(jhumpa lahiri) ، نویسنده هندی آمریکایی، در سالهای اخیر تحسین منتقدین را به خود معطوف کرده است. وی در این آثار زندگی مهاجران و تلاش آنان برای پیدا کردن جایگاهشان در یک فرهنگ بیگانه را به تصویر کشیده است. این تجربه همواره با احساساتی نظیر دلتنگی برای گذشته، بیگانگی و دوری همراه است. با این ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391

phatic communion is a cultural concept which differs across cultures. according to hofstede (2001), the u.s. tends to have individualistic culture; however, asian countries tend to have collectivistic cultures. these cultures view phatic communion differently. in individualistic cultures like u.s., phatic communion reflects speakers’ socio-cultural relationships in conversations. to see whether...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

?it is of utmost priority for an experienced teacher to train the mind of the students, and enable them to think critically and correctly. the most important question here is that how to develop such a crucial ability? this study examines a new way to the development of critical thinking utilizing critical discourse analytical tools. to attain this goal, two classes of senior english la...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید