نتایج جستجو برای vocabulary learning strategies

تعداد نتایج: 548257  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

Fatemeh Rezvani, Mojgan Rashtchi,

The present study aimed at investigating whether vocabulary-learning strategies had any impact on the vocabulary learning of Iranian EFL learners. The participants of the study were 67 male and female undergraduate university students, majoring in English Translation and English Literature at Islamic Azad University, North Tehran Branch, who were taking “Reading Comprehension II” course. In ord...

2010
Yongqi Gu,

This paper reports on a study of changes in vocabulary learning strategies and how these changes are related to vocabulary development. One hundred Chinese EFL students studying in a six-month pre-university English language enhancement programme in Singapore answered a vocabulary learning questionnaire at the beginning and end of the programme. The changes in their vocabulary learning strategi...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1377

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387

چکیده ندارد.

Ali Komijani, Mansoor Fahim,

The purpose of the present study was to identify any significant relationship between critical thinking ability, L2 vocabulary knowledge, and L2 vocabulary learning strategies of Iranian EFL learners. To this aim, the productive vocabulary levels test was administered to measure the learner’s L2 vocabulary knowledge and observe homogeneity in terms of vocabulary knowledge. At the second stage, ...

Journal: :journal of english studies 2011
mojgan rashtchi, fatemeh rezvani,

the present study aimed at investigating whether vocabulary-learning strategies had any impact on the vocabulary learning of iranian efl learners. the participants of the study were 67 male and female undergraduate university students, majoring in english translation and english literature at islamic azad university, north tehran branch, who were taking “reading comprehension ii” course. in ord...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390

the purpose of this study was to investigate iranian efl learners’ beliefs about the role of rote learning (rl) in vocabulary learning strategies; besides, the study examined if english proficiency would influence learners’ vocabulary learning strategy use. this study addresses the need for a clear understanding of the role of rl in efl vocabulary learning by looking at iranian efl learners’ ow...

2011
Ioannis Galantomos,

The goal of this paper is to examine the vocabulary learning strategies used by Turkish learners at an advanced level. Current research suggests that vocabulary is an important component of language proficiency. Nevertheless, for a long period of time it was a neglected aspect during foreign language teaching and learning. Vocabulary learning strategies play a crucial role in vocabulary acquisi...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید