× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری

دانشجو : مجید طاهروردی

استاد راهنما : فرزانه حیدر پور زهرا لشگری

سال انتشار:1393

کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی- مدیریت سود- کیفیت سود- بورس اوراق بهادار تهران- هیات مدیره- سرمایه گذاری-

چکیده

موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود با کیفیت سود اعلامی درشرکتها وبررسی تأثیرورابطه مولفه های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود شرکتها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با کیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با کیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تایید شدند و رابطه معناداری بین متغییر ها وجود دارد.

منابع مشابه

چکیده هدف اولیه این تحقیق این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی از طریق تاثیر بر میزان مدیریت سود با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری رابطه دارد؟ نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند این نقش پر رنگ تر می شود. یک نمونه از این انحراف ها مدیریت سود، با استفاده از اقلام تعهدی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالا وق...

اهمیت حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه بلندمدت برای بازارهای سرمایه، حفظ رشد اقتصادی و سرانجام افزایش ثروت کلی و رفاه ملت ها بعد از بحران های مالی و رسوایی های گزارش ها مالی شرکت های بزرگ در دنیا ارزشمند شده است. علاوه بر این، از یک سیستم خوب حاکمیت شرکت انتظار می رود که استفاده مدیریتی از فرصت فعالیت های مدیریت سود را محدود نماید، بنابراین تقویت قابلیت اتکای سود گزارش شده را به همراه خواهد داشت. فرس...

هدف از این پژوهش بررسی نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386-1391، می­باشد. با استفاده از روش تاپسیس شاخصی به منظور رتبه­بندی شرکت­های نمونه بر اساس حاکمیت شرکتی، ساخته شده است. شاخص مزبور متشکل از شش معیاراندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل می­باش...

تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با در نظرگرفتن میزان تمرکز مالکیت در نقد شوندگی سهام ارایه می کند . در این تحقیق از مدل مطالعه ویس به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده و از بین معیارهای مختلف کیفیت حاکمیت شرکتی، دو معیار شامل اندازه هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و معیارمدیریت سود نیزاقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از مدل تعدیل شده جو...

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که"آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه‌گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندا...