بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

نویسندگان

مصطفی علوی

mostafa alavi پویا فرخ نژاد افشار

pouya farokhnezhad-afshar سمیرا دانشور دهنوی

samira daneshvar-dehnavi

چکیده

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از جمله روش های طب مکمل است، که در آن، اسانس های آرامبخش می توانند باعث کاهش اضطراب و نگرانی شوند. روش کار. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با گروه کنترل بود که بر روی70 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. استرس پرستاران قبل از مطالعه اندازه گیری شد، سپس، مداخله شامل استشمام رایحه اسطوخدوس از طریق برچسب، در چهار شیفت کاری متوالی، هر شیفت به مدت 20 دقیقه، برای گروه آزمون اجرا شد. بعد از آن، دوباره سطح استرس در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و تی زوجی و مستقل، در نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل شدند. یافته ها. پس از مداخله، بین میانگین نمره استرس گروه آزمون (20/57 با انحراف معیار 4/20) و گروه کنترل (22/42 با انحراف معیار 5/24) اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت، اما میانگین نمره استرس گروه آزمون، پس از مداخله (20/57 با انحراف معیار 4/20) نسبت به قبل از مداخله (22/32 با انحراف معیار 4/61) به طور معناداری کاهش یافت (0/001p=). در گروه کنترل، بین میانگین نمره استرس، قبل از مداخله گروه آزمون (22/5 با انحراف معیار 5/18) و پس از مداخله گروه آزمون (22/42 با انحراف معیار 5/24) اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. مقایسه تغییرات قبل-بعد میانگین نمره استرس دو گروه نشان دهنده تفاوت آماری معنی دار بود (0/001p=). نتیجه گیری. یافته های مطالعه حاضر نشان داد رایحه اسطوخودوس می تواند استرس پرستاران بخش های مراقبت ویژه را کاهش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود از رایحه اسطوخودوس جهت کاهش استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه استفاده شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت‌ ویژه

  Introduction: Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high sensitivity of the nursing, any carelessness and error, has created irreparable damage to the patients, their family and country and economic burden of health care increases. This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of nurses working in intensive care units .   Methods : In thi...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه

مقدمه: رشته پرستاری ، به عنوان یکی از حرفه های استرس­آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی ­ دقتی و خطا، خسارات جبران­ ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده­ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت­های سلامتی را افزایش می­دهد. این تحقیق به منظوربررسی تأثیر رایحه­ نعناع بر دقت پرستاران مراقبت­های ویژه انجام شده است.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 32 پرستار...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

تاثیر مکمل روی بر میزان استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

سابقه و هدف: پرستاری یکی از مشاغل پر استرس است که شاغلین در آن رتبه بالایی را در مراجعه به پزشک به جهت مشکلات ناشی از عدم سلامت روانی دارند. تحقیقات نشان داده اند که استرس موجب کاهش سطح سرمی روی شده و موجب تشدید عوارض ناشی از کمبود آن می گردد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مکمل روی بر پرستاران تحت استرس شغلی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاهی شهر ساری در سال 1390 انجام شد. مواد و رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پرستاری قلب و عروق

جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۶-۱۲

copyright © 2015-2021