رتبه بندی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی fanp و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

پرویز احمدی

مارال حاج محمدحسینی

چکیده

میزان سودآوری و درآمد بانک ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک های سرمایه گذاری سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه گذاری مطمئن با بازده بالاتری هستند. بنابراین نیاز برای کنترل های تناوبی و اندازه گیری عملکرد بانک بیشتر احساس می-گردد. در ارزیابی عملکرد بانک ها علاوه بر فاکتورهای مالی که مشخص کننده بازده بانکی می باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. در این تحقیق از مفهوم کارت امتیازی متوازن براساس چهار منظر مالی، مشتری مداری، فرایند داخلی و رشد و آموزش- به عنوان یک مدل ارزیابی عملکرد برای موسسه بانکی استفاده شده است که به ما در تعیین فاکتورهای مالی و غیر مالی تاثیرگذار کمک می کند. در این تحقیق20 شاخص کلیدی موثر بر بانکداری توسط افراد خبره تعیین گردید، سپس وزن هر یک از شاخص های ارزیابی و مناظر کارت امتیازی متوازن با توجه به روابط داخلی بین آن¬ها با به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (fanp ) مشخص گردیده و با اهمیت ترین شاخص تعیین می¬گردد. با توجه به نتایج بدست آمده منظر مالی بیشترین وزن (0.47) ممکن را دارد. در انتها با استفاده از سه روش تصمیم¬گیری چند شاخصه topsis ،تخصیص خطی و electre به رتبه بندی سه بانک خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

میزان سودآوری و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک‌ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن‌ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری سرمایه گذارا...

متن کامل

رتبه بندی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی fanp و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

میزان سودآوری و درآمد بانک ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک هاتأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک های سرمایه گذاری سرمایه گذاران...

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی‌توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظ...

متن کامل

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است که بر پایه اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد(1). هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به هدف می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. پیمایشی به این دلیل که در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه شده است که برای انتخاب ...

متن کامل

بررسی کارایی مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC)

در محیط‌های کسب و کاری بشدت رقابتی و متغیر امروزی، تجزیه و تحلیل نظام‌مند عملکرد سازمان برای دریافت میزان توفیقات، تشخیص چگونگی انحرافات و دلایل آن و کشف ایده‌های جدید یا پیدا کردن راه‌حل اصلاح موارد، همواره از دغدغه‌های اصلی مدیران و دست اندرکاران مدیریت سازمان‌ها بوده است. یکی از رویکردهای رایج در این رهگذر، ارزیابی عملکرد و کارایی مالی سازمان و استفاده از شاخص‌های مالی می‌باشد. با توجه به اه...

متن کامل

رتبه بندی شعب بانک ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن (bsc) و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی

بانک ها برای رشد و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز بایستی بطور مستمر از روش ها و الگوهایی به منظور ارزیابی عملکرد خود در سازمان بهره گیرند. ارزیابی عملکرد و متعاقب آن درجه بندی شعب در بانک ها، تقریبا اساس تصمیمات مهم می باشد. لذا تعیین جایگاه شعب و کارایی آنها می تواند برای مدیران اهمیت بسزایی داشته باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها، استفاده از روشی جامع که تمامی معیارها و عوامل کلیدی ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 5

شماره 18 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023