ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با استفاده از مدل تعالی سازمانی efqm

نویسندگان

مصطفی خواجه

khajeh m. department of industrial management, faculty of human sciences, qom branch, islamic azad university, qom, iranگروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران هادی سلامی

salami h.

چکیده

اهداف: نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین امتیاز خودارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم براساس مدل تعالی سازمانی efqm بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 207 نفر از مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1390 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. از پرسش نامه تعالی سازمانی efqm تعدیل شده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پردازش و تحلیل داده ها از نرم­افزار spss 16 و آزمون t استودنت استفاده شد. یافته ها: میانگین امتیاز خودارزیابی دانشگاه در حوزه توانمندسازها 229 و در حوزه نتایج 233 بود. بیشترین امتیاز کسب شده در حوزه توانمندسازها مربوط به معیار رهبری (22/2±80/4) و کمترین امتیاز مربوط به معیار خط مشی و استراتژی (18/2±41/4) بود. معیارهای نتایج جامعه بیشترین (28/2±08/5) و نتایج کارکنان کمترین (18/2±10/4) امتیاز حوزه نتایج را کسب کردند. نتیجه گیری: از نظر مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 462 از 1000 امتیاز ممکن مدل تعالی سازمانی efqm را به دست می آورد و از نظر تعالی سازمانی در وضعیت متوسط ولی مطلوب قرار دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

اهداف: نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین امتیاز خودارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم براساس مدل تعالی سازمانی EFQM بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 207 نفر از مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1390 با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. از پرسش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

هدف این مقاله اولویت بندی عوارض(آسیب ها) بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه توانمندسازها و نتایج است. حوزه توانمندسازها که بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است، شامل 5 معیار رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شرکتها و منابع و فرآیندها است .حوزه نتایج حاصل از اجرای توانمند سازها است .این حوزه از 4 معیار نت...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی[i] EFQM (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی EFQM  است.  در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارزیابی با مدل مذکور نتیجه گیری شده ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و(مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد وEFQMاست. در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارز...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۴۳-۴۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023