× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های est a و elt b در نمونه های اسهالی کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز

نویسندگان

مهدی کاشفیه

m kashefiyeh حبیب ضیغمی

h zeighami فخری حقی

f haghi

چکیده

زمینه و هدف: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (etec) یکی از عوامل اصلی اسهال آبکی در کودکان زیر 5 درکشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های eltb,esta در کودکان اسهالی زیر 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تبریز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و بر روی 450 نمونه مدفوع اسهالی جمع آوری شده از کودکان زیر 5 سال در طی مدت هفت ماه انجام گرفت. پس از کشت و تایید ایزوله های اشریشیاکلی، dna ایزوله ها استخراج و برای جستجوی حضور ژن های eltb, و esta و یافتن سویه های etec از روش multiplex pcr استفاده شد. یافته ها: از مجموع 450 نمونه ی مدفوع اسهالی، 200 ایزوله اشریشیاکلی اسهال زا مورد شناسایی قرار گرفت. میزان فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی اسهال زا 44/44 درصد بود. به منظور شناسایی ژن های eltb, esta به طور همزمان در یک واکنش pcr، مخلوطی از دو جفت پرایمر اختصاصی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه ی حاضر از 200 ایزوله اشریشیاکلی، 75 ایزوله (5/37 درصد) etec مورد شناسایی قرار گرفت. از ایزوله های etec شناسایی شده، 43 ایزوله (5/21 درصد) حامل ژن توکسین lt، 21 ایزوله (5/10 درصد) حامل ژن توکسین st و 11 ایزوله (5/5 درصد) حامل ژن های هر دو توکسین بودند. نتیجه گیری: با توجه به توزیع فراوانی سویه های انتروتوکسیژنیک در شهر تبریز به خصوص در جمعیت کودکان زیر 5 سال توصیه می شود در آزمایشگاه های تشخیصی از روش های مولکولی که در مقایسه با روش های کلاسیک (کشت و سرولوژی) سریع تر و مطمئن تر هستند استفاده گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک(ETEC) از مهم ترین عوامل اسهال حاد باکتریایی در سراسر جهان می باشد. با اتصال ETEC به مخاط روده و تولید انتروتوکسین های حساس به حرارت(LT) و مقاوم به حرارت(ST) باعث بیماری در انسان به ویژه در کودکان می شود. این مطالعه به منظور تشخیص توکسین LT و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ETEC انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 90 نمونه مدفوع اسهالی از کود...

سابقه و هدف: انترو اگریگیتیو اشریشیاکلی (eaec)  بعد از انتروتوکسیژنیک اشریشیا کولی (etec) به عنوان دومین عامل اسهال مسافرتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به اهمیت تشخیص اسهال مزمن به خصوص در کودکان و نامناسب بودن روش های سنتی در تشخیص eaec و اطلاعات ناکافی از شیوع اسهال به واسطه ی eaec ، استفاده از روش های مولکولی می تواند بسیار مفید باشد. در این مطالعه قصد بر این است تا با...

Introduction & Objective: TEM-1 beta lactamase gene is one of the important plasmidic genes in Enterobacteriaceae which is the cause of over 90% of Escherichia coli isolates resistance to beta lactam antibiotics. In this study, the frequency of TEM-1 gene in nosocomial strains of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Enterobacter was investigated using PCR. Materials & Methods: In th...

زمینه و هدف: سویه های اشریشیاکلی عامل مهمی در بروز عفونت ادراری بوده و به گروه اشریشیاکلی بیماری زای خارج گوارشی تعلق دارند. اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک فاکتورهای حدت مختلفی را بروز می دهند. این فاکتورها در ایجاد کلونیزاسیون، تهاجم و متعاقب آن کاهش پاسخ دستگاه ایمنی میزبان می شوند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های حدت fimH،papAH ، ‏papEF، ‏kpsMT و ibeA از جدایه های اشریشیاکلی ایزوله شده از کو...

    Background and purpose: Aminoglycosides are broad-spectrum antibiotics that are often used in combination with other antibiotics for the treatment of severe S. aureus infections. This research aimed at investigating the phenotypic and genotypic evaluation of aminoglycoside resistance in clinical isolates of MRSA in Kerman, Iran. Materials and methods: During a one...