مقایسه تأثیر پیچیدگی رمزگذاری واجی بر روانی گفتار کودکان عادی و لکنتی ۹-۶ سال شهر تهران

نویسندگان

سارا رمضانی

sara ramezani rasht, poursina junction, poursina hospital, trauma research center, postal code:4193713191رشت، چهارراه پورسینا، بیمارستان پورسینا، مرکز تحقیقات تروما، کد پستی:41937131۹۱ رضا نیلی پور

reza nili-pour university of social welfare & rehabilitation sciencesدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فریبا یادگاری

fariba yadegari university of social welfare & rehabilitation sciencesدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مهدی رهگذر

mehdi rahgozar university of social welfare & rehabilitation sciencesدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف: لکنت یکی از شایع ترین اختلالات گفتاری است با وجود این، علت آن به درستی مشخص نیست و احتمالاً یک اختلال چند عاملی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه تأثیر پیچیدگی رمز گذاری واجی بر روانی گفتار کودکان عادی و لکنتی ۹-۶ سال شهر تهران در سال 1388 می باشد. روش بررسی: این پژوهش مقطعی و توصیفی تحلیلی بر روی 18 کودک مبتلا به لکنت شدید و خیلی شدید و 18 کودک عادی انجام گرفت. روش نمونه گیری در مورد کودکان لکنتی از نوع در دسترس و گروه عادی بر اساس همتا سازی با کودکان لکنتی از نظر سن و جنس و محل سکونت بود. برای بررسی عملکرد فرآیند رمز گذاری واجی و تأثیر پیچیدگی این فرآیند بر روانی گفتار از آزمون تکرار ناکلمه استفاده شد. محرک ها به طور تصادفی و با فاصله زمانی 5 ثانیه از طریق یک هدفون مدل (somic sm-818) متصل به کامپیوتر برای هر آزمودنی پخش می شدند سپس از وی درخواست می شد در این فرصت محرک شنیده شده را تکرار کند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که در کودکان مبتلا به لکنت درصد روانی گفتار، با افزایش پیچیدگی واجی کل محرک ها، به طور معناداری بیشتر از کودکان عادی کاهش یافت (۰/05>p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در کودکان مبتلا به لکنت، رمز گذاری واجی به خوبی انجام نمی شود و با پیچیدگی واجی این نقص بیشتر می شود و این امر بر اساس فرضیه اصلاح پنهان می تواند سبب ایجاد خود اصلاحی پنهان و به دنبال آن، وقوع انواع الگوهای لکنت شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تاثیر پیچیدگی رمزگذاری واجی بر روانی گفتار بین کودکان عادی و لکنتی9-6 سال شهر تهران

چکیده مقدمه لکنت یکی از شایعترین اختلالات گفتاری است با وجود این، علت آن به درستی مشخص نیست و احتمالاً یک اختلال چند عاملی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه تأثیر پیچیدگی رمز گذاری واجی بر روانی گفتار کودکان عادی و لکنتی6-9سال شهر تهران در سال 1388 می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی می باشد.تعداد 18 کودک مبتلا به لکنت شدید و خیلی شدید و 18 کودک عادی در نظر گرفته شد...

15 صفحه اول

تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیخته

سابقه و هدف: پژوهش‌های متعددی به بررسی ارتباط لکنت با عوامل زبان‌شناختی مختلف پرداخته‌اند. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در سطح گفتار خودانگیخته می‌باشد. نتایج حاصله می‌توانند جهت شناخت بیش‌تر ماهیت لکنت و نیز یافتن شیوه‌های مناسب‌تر برای درمان آن کاربرد داشته باشند. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- ت...

متن کامل

بررسی تأثیر پیچیدگی نحوی ساختار گروه اسمی ‌و فعلی بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش‌دبستانی ۶-۴ سال فارسی‌زبان

Objective: The purpose of the present research was to investigate the effect of syntactic complexity of noun phrase and verb phrase on the occurrence of stuttering in 4-6 year Persian speaking children with stuttering. Materials & Methods: This descriptive-analytic research was done on 15 stuttering children, consisting of 12 boys and 3 girls, 4 to 6 years old monolingual Persian speaking wh...

متن کامل

تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیخته

سابقه و هدف: پژوهش های متعددی به بررسی ارتباط لکنت با عوامل زبان شناختی مختلف پرداخته اند. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در سطح گفتار خودانگیخته می باشد. نتایج حاصله می توانند جهت شناخت بیش تر ماهیت لکنت و نیز یافتن شیوه های مناسب تر برای درمان آن کاربرد داشته باشند. مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی- تح...

متن کامل

اثر طول گفته بر روانی گفتار خودانگیخته کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان

Objective: recently, researchers have increasingly turned to study the relation between stuttering and utterance length. This study investigates the effect of utterance length on the amount of speech dysfluency in stuttering Persian-speaking children and adults in conversational speech. The obtained results can pave the way to reach a better understanding of stuttering of child and adults, as w...

متن کامل

تحلیل کیفی گفتار کودکان کاشت‌حلزون‌شده ۶-۴ ساله و مقایسه آن با همسالان عادی و کم‌شنوایان دارای سمعک

Aim: Regarding the importance of language in communication and the key role of hearing in it, speech quality assessment in determining the ability of an individual is an suitable index. The purpose of this study was to analyze the speech quality of MLU, lexical richness, the number of content words and function words in 6-4 years low birth bringing Deaf cochlear implant in comparison with peers...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
توانبخشی

جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۲-۴۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023