رابطۀ ویژگی های شخصیتی با رهبری اخلاقی

نویسندگان
چکیده

زمینه: شواهد زیادی مبنی بر بحران در زمینۀ رهبری اخلاقی و تصمیم­گیری اخلاقی در بسیاری از بخش­های زندگی حرفه­ای، سازمانی و اجتماعی، مانند: فسادهای اخلاقی شرکت­های بزرگ، عملکرد بد مالی و فعالیت­های غیر قانونی و سلطه جویانه، وجود دارد. همچنین، بکارگیری سبک رهبری اخلاقی باعث کسب نتایج مثبت فراوانی برای سازمان خواهد بود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی رابطۀ برخی ویژگی­های شخصیتی با رهبری اخلاقی می­باشد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل: تمامی کارکنان یکی از سازمان­های خدماتی در شهر اهواز بود که از این میان آنها، 163 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونۀ تحقیق، انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های رهبری اخلاقی، صفات شخصیتی نئو و جایگاه کنترل درونی جمع­آوری و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ­ها: نتایج نشان داد که؛ بین ویژگی­های شخصیتی (وظیفه­شناسی، برونگرایی، همگرایی، روان­رنجورخویی و جایگاه کنترل درونی) با رهبری اخلاقی رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که؛ ویژگی­های شخصیتی می­توانند به­گونه­ای معنا دار رهبری اخلاقی را پیش­بینی کنند. نتیجه­ گیری: رهبری اخلاقی با برخی ویژگی های شخصیتی رابطه دارد.  بنابراین، سازمان­ها می­توانند از چنین ویژگی­های شخصیتی در گزینش افراد استفاده کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با رهبری اخلاقی

زمینه: شواهد زیادی مبنی بر بحران در زمینۀ رهبری اخلاقی و تصمیم­گیری اخلاقی در بسیاری از بخش­های زندگی حرفه­ای، سازمانی و اجتماعی، مانند: فسادهای اخلاقی شرکت­های بزرگ، عملکرد بد مالی و فعالیت­های غیر قانونی و سلطه جویانه، وجود دارد. همچنین، بکارگیری سبک رهبری اخلاقی باعث کسب نتایج مثبت فراوانی برای سازمان خواهد بود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی رابطۀ برخی ویژگی­های شخصیتی با رهبری اخلاقی...

متن کامل

رابطۀ رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان

زمینه: امروزه توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد اخلاق مداری و بکارگیری رهبری اخلاقی بسیار مورد استقبال محیط های آموزشی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر نخست تعیین و تحلیل وضعیت رهبری اخلاقی از منظر دانشجویان و توانمندی آنها، و سپس تعیین رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی دانشجویان می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرم...

متن کامل

رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

از جمله عوامل موثر در فرایندهای حل مسئله و اساساً زندگی، خلاقیت است. با توجه به اهمیت گسترده خلاقیت در فعالیت­ ها و کارکردهای بشری، شناسایی عوامل موثر و دخیل در آن به یکی از جذابیت ­های پژوهش بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی ­های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران است. نمونه پژوهش مشتمل بر 360 زوج مادران و دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین بود. برای جمع آوری داده­ ها از آزمون سن...

متن کامل

رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با شکل‌گیری قضاوت اخلاقی

زمینه: حسابداران شاغل در حرفه حسابداری، درگیر قضاوت و انتخاب رویه‌های حسابداری هستند. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی حسابداران بر قضاوت‌های اخلاقی مؤسسات حسابرسی فعال تهران پرداخته است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای مؤسسات حسابرسی فعال تهران است که براساس بررسی‌های به‌عمل آمده تا زمان نگارش 236 مؤسسه می‌باشد و برطبق جدول مورگان 103نفر...

متن کامل

بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران با سبک رهبری آنها

مقدمه : محیط سازمان ایجاب می کند که مدیران در هر زمان سبک رهبری مناسب را با شرایط موجود و تیپ شخصیتی خود و زیر دستان انتخاب نمایند تا موجب افزایش بهره وری و اثر بخشی سازمان گردد. هدف : این مطالعه به تحلیل رابطه بین سبک رهبری و ویژگی شخصیتی مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است روش: در این مطالعه همبستگی 90 مدیر پرستاری(مترون، سوپروایزران وسرپرستاران) مراکز ...

متن کامل

رابطۀ رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان

زمینه: امروزه توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد اخلاق مداری و بکارگیری رهبری اخلاقی بسیار مورد استقبال محیط های آموزشی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر نخست تعیین و تحلیل وضعیت رهبری اخلاقی از منظر دانشجویان و توانمندی آنها، و سپس تعیین رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی دانشجویان می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرما...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
اخلاق در علوم و فناوری

جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022