اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

نویسندگان

جلیل اجلی

سعید وزان

فرزاد پاک نژاد

محمدرضا اردکانی

علی کاشانی

چکیده

در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف ماده آلی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در کشت بهاره (15 اردیبهشت ماه) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در سال­­های زراعی 1389 و 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هومات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 300 میلی­لیتر هومات پتاسیم در هکتار) و پنج رقم سیب­زمینی آگریا، ساوالان، کایزر، مارکیز و لوتا بودند. صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد و وزن غده در بوته و عملکرد غده در طول فصل زراعی و پس از برداشت اندازه­گیری شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر هومات پتاسیم، رقم و اثر متقابل رقم و هومات پتاسیم بر صفات مورد بررسی معنی­دار بود. ارقام ساوالان و آگریا دارای بیشترین و رقم لوتا دارای کمترین تعداد ساقه اصلی در بوته بودند. رقم ساوالان دارای تعداد غده بیشتری نسبت به سایر ارقام بود. بیشترین تعداد غده از کاربرد 250 میلی لیتر در هکتار هومات پتاسیم حاصل شد. رقم ساوالان دارای بیشترین وزن غده در بوته بود و بیشترین مقدار این صفت از تیمار 250 میلی­لیتر در هکتار هومات پتاسیم حاصل شد. نتایج نشان داد که رقم ساوالان با مصرف 250 میلی­لیتر در هکتار هومات پتاسیم بیشترین عملکرد غده را داشت. در این تحقیق در مجموع، ارقام ساوالان، کایزر و مارکیز به عنوان ارقام پر محصول و ارقام آگریا و لوتا به عنوان ارقام کم محصول معرفی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی در کشت زود هنگام بهاره در منطقه جیرفت

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی آزمایشی در سال های 90 – 1389 و 89 – 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج به اجرا گذاشته شد. آزمایش به صورت کشت زود هنگام در بهار و تیمارهای آزمایشی شامل: کشت خالص ذرت (t1)، کشت خالص سیب زمینی (t2)، کشت مخلوط سیب زمینی و ذرت با نسبت ردیف سیب زمینی یک و ذرت دو (t3)، سیب زمینی دو و ذرت دو (t4)، سیب زمینی یک و ذر...

متن کامل

ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز

این آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپلیت پلات و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تبریز انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف تنش آبی بر اساس آبیاری پس از 70 ، 110 و 150میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و پنج رقم سیب زمینی آگریا، ساتینا، ساوالان، کایزر و مارکیس بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبی در ارتباط با ارتفاع بوته، تعداد ساقه هوایی، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از 60 میلی متر، وزن خشک ان...

متن کامل

اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

به منظور تعیین مناسب­ ترین تاریخ کاشت برای تولید حداکثر عملکرد غده بذری ارقام سیب زمینی، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با چهار رقم سیب­ زمینی (آگریا، مارفونا، کایزر و ساوالان) و چهار تاریخ­ کاشت (20 فروردین، 10 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 20 خرداد) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1388 انجام شد. در طی دوره رشد صفات ارتفاع بوت...

متن کامل

مطالعه تأثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اراک

     به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1388 انجام گرفت. محل انجام آزمایش ها مزرعه مرادی واقع در پنج کیلومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده است. عوامل مورد بررسی شامل سولفات پتاسیم در سه سطح  125، 250 و 375 کیلوگرم در هکتارو ز...

متن کامل

بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
بوم شناسی گیاهان زراعی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ISSN 17355230

دوره 8

شماره 2 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023