شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن¬های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نویسندگان

کورش حاتم سروری

حجتاله مظاهری لقب

محسن مردی

چکیده

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 41 آغازگر چندشکل در بین والدین، برای ارزیابی 138 فرد از جمعیت f3:4استفاده شد. بررسی نتایج فنوتیپی نشان داد که والدین و جمعیت های درحال تفکیک در مقاومت به بیماری، دارای اختلاف های معنی دار بودند. بهترین تفکیک برای مقاومت در 22 تا 26 روز پس از آلودگی اولیه مشاهده شد. با استفاده از تجزیه مولکولی، دو qtl مرتبط با مقاومت به بیماری، بر روی بازوی کوتاه کروموزوم ­های 3b و 5b در جمعیت مورد ارزیابی شناسایی شدند که مجموعاً 16 درصد از تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی را توجیه کردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

بلایت فوزاریومی سنبله یکی از بیماری های مخرب گندم است که باعث کاهش عملکرد و کیفیت دانه می شود. کاشت ارقام مقاوم یک روش مؤثر، اقتصادی و سالم از نظر زیست محیطی برای کنترل این بیماری است. یک مکان ژنی کمـّی (qtl) برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله با عنوان qfhs.ndsu-3bs در رقم مقاوم sumai 3 شناسایی و توسط محققین مختلف تأیید شده است. رقم مقاوم sumai 3 با رقم حساس فلات تلاقی داده شد. سه نشانگر ریزما...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به fhb در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، est موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، est با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و qtl با استفاده از داده های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل های 3f و 5f حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا

ISSN 1735-7446

دوره 3

شماره 1 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023