مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (potato leafroll virus=plrv) در سیب زمینی همسانه g۸۱۰۷(۱) *

نویسندگان

جعفر نیکان

نویسنده

چکیده

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (post-transcriptional gene silencing =ptgs) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس ها را شناسایی و تجزیه می کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه g8107(1)  در برابر تجمع plrv نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه های عاری از ویروس سیب زمینی همسانه g8107(1) (به عنوان  گیاه مورد آزمایش) و رقم maris piper (mp) (رقم حساس به plrv به عنوان گیاه شاهد) روی ساقه های بوته های سیب زمینی رقم mp آلوده به  plrv پیوند شدند. سپس قطعاتی از ساقه های عاری از ویروس رقم mp روی قطعات حدواسط پیوند زده شدند. نتایج نشان دادند که میزان تجمع plrv در پیوندک های پذیرنده ای که روی قطعات ساقه همسانه g8107(1) پیوند خورده بودند در مقایسه با پیوندک های پذیرنده پیوند شده روی ساقه های رقمmp   تفاوت چشمگیری نداشتند. این امر نشان داد که وجود قطعات ساقه همسانهg8107(1)  به عنوان پیوند حدواسط  بر تجمع plrv در پیوندک های پذیرنده پیوند شده روی آنها تأثیری نداشته است. ظاهراً هیچ گونه عامل ژن خاموشی که قادر به تجزیه آر.ان.ای  plrvباشد از  همسانه g8107(1)به رقم mp منتقل نشده است. بنابراین عومل ژن خاموشی مفروض یا وجود ندارند یا اگر وجود دارند قابل انتقال نیستند. به هر حال چون ثابت شده است خاموشی ژن قابل انتقال است، به نظر منطقی تر می رسد که مقاومت سیب زمینی همسانه g8107(1) در برابر تجمعplrv ناشی از ممانعت از تکثیر ویروس باشد تا تجزیه آن پس از تکثیر توسط مکانیسمی شبیه خاموشی ژن.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌ها...

متن کامل

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (potato leafroll virus=plrv) در سیب زمینی همسانه g8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (post-transcriptional gene silencing =ptgs) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس ها را شناسایی و تجزیه می­کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه g8107(1)  در برابر تجمع plrv نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه­ها...

متن کامل

پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب­زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال­های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علائم موزائیک و زردی برگ­ها، لکه­های نکروتیک روی رگبرگ­ها و کوتولگی جمع­آوری شد. بررسی آلودگی نمونه­ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه­های مشکوک با آزمون ...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

ارزیابی مقاومت کلون‌های امیدبخش سیب زمینی در برابر ویروس‌های PVX، PVY و PVA در گلخانه

  در این تحقیق مقاومت شانزده کلون امیدبخش سیب‌زمینی نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY و PVA در قالب سه آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمـون DAS-ELISA هر یک از کلون‌ها نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY ، PVA ، PVM ، PLRV و PVS مورد بررسی قرار گرفتند و کلون‌هایی که آلودگی به یک یا چند ویروس داشتند با به کارگیری روش الکتروتراپی عاری از ویروس شدند و به صورت تک گر...

متن کامل

تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی به روش انگشت‌نگاری جدا کننده‌های بین ژنی دی.ان.ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
بیماریهای گیاهی

جلد ۵۰، شماره ۲، صفحات ۱۸۳-۱۸۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023