راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

نویسندگان

فهیمه خدامی عباسیه

مجید ضماهنی

محمد خدابخشی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد می باشند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش‏نامه استاندارد efqm است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد. تعداد جامعه آماری 107 نفر بود که تعداد 100 پرسش‏نامه به صورت تصادفی ساده بین نمونه آماری توزیع شد و تعداد 70 پرسش‏نامه قابل تحلیل جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان از نظر معیارهای نتایج جامعه، جذب منابع، خط مشی و استراتژی دارای وضعیت مناسبی می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

چکیده زمینه و هدف: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. خودارزیابی بر اساس مدل EFQM، برای مدیران این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند در مسیر تعالی گام برداشته، وضعیت سازمان خود را شناسایی و براساس یافته های حاصله، نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام نمایند . مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده ک...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Introduction: Realm of health care that organizations have faced in recent years has been described with high level of dynamism and development. To survive in such conditions, performance evaluation can have an effective role in satisfying proper quality for services. This study aimed to evaluate the performance of Shahid Sadoghi Yazd hospital through EFQM approach. Methods: This was a descr...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Background and Aim: Organizations have to establish modern management systems to progress and to obtain maturity. One of the techniques which started in Europe in the last two decades and is considered in management area of country during recent years is the model of organizational promotion (EFQM). The purpose of this study was Performance Evaluation of Rajaei Hospital Based on «EFQM» Organiza...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی است. و از حیث روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان و مدرسان دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان گیلان سال می‌باشد. تعداد کل جامعه آماری 157نفر بوده است. حجم نمونه آماری برحسب جدول مورگان 108 نفر می باشد.روش نمونه گیری ابتد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۱۰۷-۱۲۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023