تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

نویسندگان

خدیجه علی زاده یلوجه

kh alizadeh محمود سلوکی

m soloki ابوبکر جوهرعلی

a joharali علی اکبر عبادی

a ebadi آذرخش ترابی

چکیده

در این تحقیق پاسخ به کشت بساک سه هیبرید برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک (بهار1، ir75221h و ir69688h) روی چهار محیط کشت کالوس زا (n6، n6 تغییریافته، chu و chu تغییریافته) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. هیبرید های مورد مطالعه از طریق تعیین درصد کالوس های ایجاد شده از بساک های مرحله اواسط تک هسته ای تا اوایل مرحله دو هسته ای و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط های کشت فوق، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ، ترکیب محیط کشت و اثر متقابل آنها روی درصد کالوس زایی، باززایی گیاه سبز، باززایی گیاه آلبینو و باززایی کل به طور معنی داری اثر داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بهترین هیبرید از نظر عکس العمل به تولید کالوس، هیبرید ir75221h (64/1%) و به باززایی کل (24/12%) و گیاه سبز(43/3%)، هیبرید بهار1 بودند. بیشترین گیاه آلبینو را هیبرید ir75221h (66/10%) و کمترین آن را هیبرید ir69688h (45/6%) تولید نمودند. بهترین محیط کشت کالوس زایی برای تولید کالوس محیط کشت n6 تغییریافته (2%) و برای باززایی کل (82/21%)، تولید گیاه سبز (6/5%) و آلبینو (22/16%) محیط کشت chuتغییریافته بودند. هر چند ژنوتیپ ها در محیط های کشت مختلف نتایج گوناگونی نشان دادند و پاسخ به کشت بساک آنها کم بود ولی با تغییر در محیط های کشت می توان پاسخ به کشت بساک را افزایش داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از f1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های fj1 ، fj4 ، g1 و l8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

مطالعه اثر کشت توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کشت روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (cucumis sativus l.)

موثرترین و سریع¬ترین روش ایجاد لاین¬های هموزیگوت در گیاهان، تولید گیاهان هاپلوئید است. در این راستا، روش آندروژنز، رایجترین روش تولید گیاهان هاپلوئید می¬باشد. کشت بساک یکی از روش¬های موثر در تولید گیاهان هاپلوئید است که می¬تواند سرعت اصلاح واریته¬های جدید در خیار را افزایش دهد. از جمله عوامل موثر بر میزان کالوس¬زایی و رویان¬زایی ترکیب محیط کشت می¬باشد. در این پژوهش اثر غلظت¬های مختلف عناصر پر م...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۳، شماره ۴۷، صفحات ۲۰۹-۲۱۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023