بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

نویسندگان

ملیحه فلکی

m. falaki حسین شعبانعلی فمی

h. shabanali fami هوشنگ ایروانی

h. iravani حمید موحد محمدی

h. movahed mohammadi

چکیده

رشد و توسعه سریع و روزافزون فناوری اطلاعات (it) به کمک رایانه و ارتباط از راه دور را می توان بزرگ ترین عامل تغییر و تحول در نظام ترویج کشاورزی به شمار آورد. همان عاملی که راه را برای شکل گیری و پیشبرد دیگر تغییرات هموار ساخته است. امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل درآمدن این امکانات نقش اساسی دارد، دیدگاه ها و نگرش های افراد استفاده کننده از آن می باشد. نگرش دست اندرکاران امر، عامل بسیار مهمی در پذیرش یا عدم پذیرش فناوری اطلاعات می باشد. نگرش مثبت باعث می گردد حتی اگر کاربران میزان مهارت اندکی در این رابطه در محیط کاری خود داشته باشند، برای استفاده از این فناوری در محیط کاری شان از خود علاقه نشان دهند. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج کشاورزی انجام گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 1145 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی کشور تشکیل داده اند که بر اساس طبقه بندی ششگانه وزارت جهاد کشاورزی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 241 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده گردید که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید گردید. هم چنین با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسش نامه 75/0 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد که بین نگرش کارشناسان ترویج و متغیرهای سن، میزان تحصیلات، میزان آشنایی با رایانه و اینترنت، میزان به کارگیری رایانه و تسلط به زبان انگلیسی رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون t نشان داد که زنان نگرش مثبت تری نسبت به مردان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج داشتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری را بین نگرش کارشناسان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دکتری نشان می دهد. هم چنین تفاوت معنی داری بین نگرش کسانی که به رایانه دسترسی نداشتند و کسانی که به رایانه در محل کار و منزل دسترسی داشتند، مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

واکاوی نگرش کارکنان ترویج کشاورزی نسبت به نظام ترویج کشاورزی فقرزدا: مورد مطالعه استان فارس

امروزه، در بازبینی رسالت ترویج در ادبیات نوین توسعه، اعتقاد صاحبنظران بر این است که نظام ترویج کشاورزی، باید به عنوان ابزاری مهم در کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار به کار گرفته شود. در اغلب کشورها، ترویج کشاورزی اقدامات بسیار محدودی برای کاهش فقر انجام داده است. حتی در کشورهایی که در آنها، ترویج کشاورزی اقداماتی برای کاهش فقر صورت داده است، ملاحظه می‌شود که بیشتر این برنامه‌ها بصورت پروژه‌...

متن کامل

تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران

فناوریهای نوین اطلاعاتی، فرصتهای بی شماری را برای ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه های دانش بشری ایجاد کرده است. اما نظام ترویج کشاورزی به عنوان قبولی آموزش غیر رسمی در بخش کشاورزی نتوانسته از این پتانسیل ها به نحواحسن استفاده کند . بررسی های صورت گرفته بیانگر این است که توانمندی کارشناسان ترویج در بهره گیری از این پتانسیل تحت تاثیر عواملی نظیر شرایط محیطی، ویژگی های فردی و حرفه ای کارشناسان است که ...

متن کامل

تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان

جامعه آماری این تحقیق کارگزاران ترویج کشاورزی استان گیلان بود. روش نمونه‌گیری 'طبقه‌ای متناسب تصادفی' و ابزار مطالعه 'پرسشنامه' بود که روایی آن توسط گروه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و پایایی آن با 'آلفای کرونباخ' 76/0 برآورد شد. کارگزاران ترویج با نمرات نگرش کمتر از 47 در گروه منفی، بین 47 تا 74 در گروه نگرش خنثی و مساوی و بیشتر از 74، در گروه مثبت دسته...

متن کامل

عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کارشناسان ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (148N=)، که 123 نفر از آنان به روش نمونه‏گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‏نامه‌ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۲، شماره ۴۳، صفحات ۲۵۳-۲۶۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023