ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه ای

نویسندگان

همایون فرهنگ فر

h. farhangfar حسین نعیمی پور

h. naeemipour رضا لطفی

r. lotfi

چکیده

در این تحقیق، تخمین پارامترها و ارزیابی ژنتیکی گاو های هلشتاین استان خراسان برای صفت شیر بر اساس یک مدل دام روز آزمون با تابعیت تصادفی تکه ای ( cubic spline random regression ) انجام شد. داده های مورد استفاده 32854 رکورد روز آزمون شیر دو و سه بار دوشش در روز مربوط به 3842 رأس گاو هلشتاین شکم اول (فرزندان 466 رأس گاو نر) در 125 گله بود که در بین سال های 1380 تا 1384 زایش داشتند. در مدل دام روز - آزمون، اثر عوامل ثابت محیطی گله- سال و ماه رکوردگیری- دفعات دوشش، متغیر های کمکی خطی و درجه دوم سن زایش اول، درصد ژن هلشتاین (متغیر کمکی خطی)، اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاو قرار داده شد. در مدل مزبور به منظور در نظر گرفتن تفاوت های ژنتیکی و محیطی شکل منحنی شیردهی بین گاوها از تابعیت تصادفی تکه ای توان سوم استفاده شد. میانگین پسین ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوها با روش آماری بیزین (از طریق نمونه گیری گیبس با 100000 زنجیره با نرم افزار rrgibbs ) محاسبه شد. میانگین ارزش اصلاحی پیش بینی شده شیر 305 روز برای گاوهای دارای رکورد برابر با 90/52 کیلوگرم (05/0>p) بود. هم بستگی بین ارزش اصلاحی ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آنها کاهش نشان داد . بیشترین هم بستگی رتبه ای بین ماه های هشتم و نهم (998/0) و کمترین هم بستگی رتبه ای بین ماه های اول و دهم (312/0) بود. ارزش اصلاحی ماه های اول و ششم به ترتیب کمترین (553/0) و بیشترین (990/0) هم بستگی رتبه ای را با ارزش اصلاحی شیر 305 روز داشت. روند ژنتیکی برآورد شده شیر 305 روز بر حسب سال تولد گاوها 75/17 کیلوگرم در سال بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی دار از صفر نداشت ( 165/0= p value).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه‌ای

This study was undertaken to estimate genetic trend and parameters of Holstein cattle in Khorasan province for milk yield using a spline random regression test day animal model. A total of 32854 monthly test day milk records (twice and thrice a day milking) obtained from 3842 Holstein heifers (progeny of 466 sires) distributed in 125 herds and calved from 2001 to 2005 was used to predict breedi...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه‌ای

This study was undertaken to estimate genetic trend and parameters of Holstein cattle in Khorasan province for milk yield using a spline random regression test day animal model. A total of 32854 monthly test day milk records (twice and thrice a day milking) obtained from 3842 Holstein heifers (progeny of 466 sires) distributed in 125 herds and calved from 2001 to 2005 was used to predict breedi...

متن کامل

بررسی پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

در این تحقیق، پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر با استفاده از 27065 رکورد روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین شکم اول استان کرمانشاه برآورد شد. بدین منظور از رکوردهای مربوط به 3123 رأس گاو شیری متعلق به 22 گله مختلف که طی سال های 1370 تا 1392 زایش داشتند، استفاده شد. تعداد روزهای شیردهی به 305-5 روز و سن در زمان زایش به 21 تا 48 ماه محدود شد. رکوردهای شیر روز آزمون با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، تج...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گل...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گل...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش­بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده­ها شامل 171360 رکورد روزآزمون ماهانة شیر دورة اول شیردهی در 96 گله، متعلق به 34257 گاو هلشتاین و سه­بار دوشش بود که در سال­های 1999 تا 2008 زایش داشتند. در مدل استفاده شده، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- ماه زایش (P...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۲، شماره ۴۳، صفحات ۵۳۳-۵۴۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023