اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای

نویسندگان

شکوفه ساریخانی

sh. sarikhani خورشید رزمجو

k. razmjoo

چکیده

به منظور بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در قالب یک طرح اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در بهار سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک اجرا شد. کرت اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی متر) و کرت های فرعی شامل نه تیمار حاصل از فاکتوریل سه رقم سورگوم علوفه ای (kfs1, is722, is3313) و سه فاصله بوته روی ردیف (4، 6 و 8 سانتی متر) بود. تعداد پنجه نارس و بالغ در متر مربع، تعداد برگ در متر مربع، وزن خشک ساقه و برگ با افزایش فاصله بین ردیف و فاصله بوته روی ردیف به صورت معنی دارکاهش یافت. در اثر کاهش صفات فوق، عملکرد علوفه با افزایش فواصل مختلف بین و روی ردیف، به طور معنی دار کاهش یافت. فاصله بین ردیف 45 سانتی متر بیشترین و فاصله ردیف 75 سانتی متر کمترین عملکرد را ایجاد کردند. هم چنین فاصله بوته 4 سانتی متر بیشترین و فاصله بوته 8 سانتی متر کمترین عملکرد را ایجاد نمودند. رقم بومی kfs1 بیشترین عملکرد علوفه را به خود اختصاص داد و رقم اصلاح شده is722 عملکرد علوفه پایین تری نسبت به رقم kfs1 تولید کرد. تعداد پنجه نارس و کامل در متر مربع و تعداد برگ در متر مربع در هر دو چین به صورت معنی دار تحت تأثیر بر هم کنش فاصله ردیف با رقم، فاصله ردیف با فاصله بوته و رقم با فاصله بوته قرار گرفتند. وزن خشک ساقه و برگ (کیلوگرم در متر مربع) در چین دوم تحت تأثیر معنی دار بر هم کنش فاصله ردیف با رقم و رقم با فاصله بوته قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده کشت با فاصله ردیف 45 سانتی متر و فاصله روی ردیف 4 سانتی متر حداکثر عملکرد را ایجاد نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای

In order to evaluate the effect of row and plant spacings on the yield and yield components of three cultivars of forge sorghum, a field experiment was conducted in Isfahan University of Technology, Lavark, during spring, 2001. Experimental design was a split-factorial with three replications. Main plots consisted of three row spacings (45, 60, 75 cm) and subplots were combinations of three cul...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای

In order to evaluate the effect of row and plant spacings on the yield and yield components of three cultivars of forge sorghum, a field experiment was conducted in Isfahan University of Technology, Lavark, during spring, 2001. Experimental design was a split-factorial with three replications. Main plots consisted of three row spacings (45, 60, 75 cm) and subplots were combinations of three cul...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای

این آزمایش در سال 1386در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم  130، 150 و190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه،وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح 1٪ م...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نور، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای

   به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبرید های سورگوم دانه ای، آزمایشی در سال 1386در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید.سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم  130، 150 و190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج نشان داد که اثر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۲۴۱-۲۵۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023