بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی <i>uncinula necator</i><span dir=ltr> (schw.)burr.</span> عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

نویسندگان

محمد حاجیان شهری

m. hagian shahri جواد زاد

j. zad عباس شریفی تهرانی

a. sharifi tehrani سید محمود اخوت

s. m. okhovat عباس صفرنژاد

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش کلیستوتسیو م ها درزمستان گذرانی و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده زمستان گذرانی uncinula necator به شکل میسلیوم در جوانـه های درحال خواب انگـور در طی یک بررسـی دو سالـه در استان خـراسان دیده نشد. آسکوسپورهای u. necator توسط دستگاه اسپورگیر55 روز بعد از بازشدن جوانه ها جمع آوری شد، نخستین کلنی های سفیدک سطحی انگور روی شاخه های جانبی به طول 30-7 سانتی متر ظاهر شدند. بیش از 45-35 درصد کلیستوتسیوم های تشکیل شده روی برگ ها، دمبرگ ها و شاخه ها درطی زمستان مردند. بیشترین میزان آسکوسپور در دوره بازشدن جوانه ها و گل دهی، در زمانی که بارندگی بیش از یک میلی متر بود با دستگاه اسپورگیر به دام افتادند. آسکوسپورها به صورت دوره ای از مهرماه تا اردیبهشت ماه از کلیستوتسیوم های سطح برگ های نگه داری شده در باغ قادر به رهاسازی و از مهرماه تا دی ماه روی سطح لام های میکروسکوپی قادر به جوانه زنی بودند، ولی جوانه زنی آسکوسپورها به تدریج کاهش یافت و در طول دی ماه تا اوایل اسفندماه درحد صفر بود و از اوایل اسفند ماه به تدریج افزایش یافت و در طی ماه های فروردین و اردیبهشت به 16درصد رسید. پتانسیل آب آسکوسپورها به طور دائم درطی این دوره کاهش یافت و وزن مورد نیاز برای شکستن آسکوکارپ ها در طی دوره بلوغ آسکوسپورها از حدود 5 گرم در پاییز به 3 گرم در زمستان و 6/2 گرم در اوایل بهار رسید. بیشترین میزان کاهش مقاومت دیواره آسکوکارپ ها در برابر شکستگی در زمستان اتفاق افتاد که به میزان 9/1 گرم بود. بیماری زایی آسکوسپورهای بالغ روی برگ های بریده سالم اثبات شد که نقش آنها را به عنوان مایه تلقیح اولیه نشان می دهد و مشخص می کند که کلیستوتسیوم ها شکل اصلی زمستان گذرانی u. necator در تاکستان های استان خراسان می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

مطالعه برخی خصوصیات بیولوژیکی قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی تاغ (Leveillula saxaouli) در استان خراسان

بیماری سفیدک‌ سطحی‌ تاغ، Leveillula saxaouli (Sorok) Golovin مهمترین‌ بیماری گونه های درختچة‌ تاغ(Haloxylon spp.)  دراستان‌ خراسان‌ و سایر نقاط کشور شناخته شده است. در این‌ تحقیق‌ تغییرات‌ مورفومتریک‌ قارچ‌ عامل‌ بیماری‌، شدت‌ آلودگی‌، دامنة‌ میزبانی‌، زمان‌ ظهور بیماری‌‌، نحوة‌ ارتباط هیستولوژیکی‌ عامل‌ بیماری‌- میزبان، تغییرات‌ جمعیت‌ کنیدی‌ در طول‌ فصل‌ آلودگی‌، در سالهای 1376 تا 1377 مطالعه...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور Erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای U.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت‌های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوب...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

     بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   Uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۲۲۵-۲۳۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023