تأثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان

نویسندگان

فرشید نوربخش

f. noorbakhsh شاپور حاج رسولیها

s. hajrasuliha گیتی امتیازی

g. emtiazy

چکیده

شدت فعالیت آنزیم اوره آز نقش مهمی در کاربرد مؤثر کود اوره و ارزیابی آسیب های بالقوه زیست محیطی دارد. در این پژوهش فعالیت آنزیم اوره آز در 20 خاک گوناگون از مناطق خشک و نیمه خشک استان اصفهان اندازه گیری شد، تا هم بستگی آن با برخی از ویژگی های مهم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک تعیین گردد. نمونه برداری از خاک به دو روش استریل و غیراستریل انجام شد، و ویژگی های مورد نظر در آنها معین گردید. دامنه فعالیت آنزیم اوره آز برای خاک های مورد بررسی 3/5-2/79 میکروگرم آمونیوم آزاد شده به ازای یک گرم خاک، در دو ساعت انکوباسیون تعیین شد. نتایج حاصل از بررسی هم بستگی های خطی نشان داد که از میان ویژگی های خاک، درصد کربن آلی با فعالیت آنزیم اوره آز بیشترین هم بستگی را دارد (***899/0=r). میان فعالیت آنزیم اوره آز و درصد هیچ یک از ذرات شن، سیلت و رس هم بستگی معنی داری دیده نشد. فعالیت آنزیم اوره آز و درصد نیتروژن کل خاک هم بستگی بسیار معنی داری با یکدیگر داشتند (***797/0=r). هم چنین، فعالیت اوره آز با هدایت الکتریکی عصاره اشباع نیز به طور معکوس هم بستگی معنی دار نشان داد (*499/0-=r)، لیکن با نسبت جذب سدیم (ph ، (sar درصد آهک و ظرفیت تبادل کاتیونی هم بستگی معنی داری به دست نیامد. میان جمعیت کل باکتری ها (باکتری های رشد یافته در محیط آگار مغذی) و قارچ ها (قارچ های رشد یافته در محیط پوتیتو دکستروزآگار) با فعالیت آنزیم رابطه معنی داری وجود نداشت، ولی شمار باکتری های رشد یافته در محیط اوره آگار، با فعالیت آنزیم اوره آز هم بستگی معنی دار نشان دادند (*47/0=r). نتیجه بررسی هم بستگی های چندمتغیره گام به گام نشان داد که پس از ورود درصد کربن آلی به مدل، پارامترهای دیگر نمی توانند به ضریب هم بستگی مدل بیافزایند. بنابراین، مدل به صورت یک متغیره خواهد بود. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل کنترل کننده فعالیت آنزیم اوره آز در خاک های مورد آزمایش درصد کربن آلی خاک است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر فعالیت آنزیم اوره‌ آز در شماری از خاک‌های استان اصفهان

The urease enzyme plays an important role in the efficient use of urea fertilizer and some environmental risk assessment. Urease activities in 20 different soil samples of arid to semi-arid regions of Isfahan Province were determined and their correlations with some soil physical, chemical and biological characteristics were studied. Urease activities range from 5.3 to 79.2 µg NH4+ g-1 soil 2hr...

متن کامل

تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر فعالیت آنزیم اوره‌ آز در شماری از خاک‌های استان اصفهان

The urease enzyme plays an important role in the efficient use of urea fertilizer and some environmental risk assessment. Urease activities in 20 different soil samples of arid to semi-arid regions of Isfahan Province were determined and their correlations with some soil physical, chemical and biological characteristics were studied. Urease activities range from 5.3 to 79.2 µg NH4+ g-1 soil 2hr...

متن کامل

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم‌ سلولاز‌ در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با‌ آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) ب...

متن کامل

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) بر...

متن کامل

تأثیر برخی از ویژگی های خاک بر قابلیت دسترسی روی برای ذرت در تعدادی از خاک های آهکی استان اصفهان

با توجه به کمبود روی در خاک و گیاه و تأثیر آن در کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی، در سال های اخیر، مصرف کودهای حاوی این عنصر گسترش یافته است. برای دستیابی به مدیریت درست کوددهی، آگاهی از عوامل مؤثر بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط گیاه ضروری است. بنابراین، به منظور بررسی تأثیر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر قابلیت استفاده روی و جذب آن توسط ذرت، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب ط...

متن کامل

مطالعه فعالیت آنزیم اوره آز در برخی از خاکهای استان اصفهان

بسیاری از فعل و انفعالات داخل خاک بوسیله آنزیمها صورت می گیرد.اوره آز یکی از آنزیمهای موجود در خاک است که باعث هیدرولیز کود اوره شده و آن را به آمونیوم و دی اکسید کربن تبدیل می نماید. استفاده از سنجشهای آنزیمی به منظور بررسی کیفیت بیوشیمیایی خاک توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. آمیدوهیدرولازها از جمله اوره آز و ال-آسپاراژیناز بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. در مطالعه ح...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۹۵-۱۰۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023