بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (mangifera indica)

نویسندگان

منصوره شمیلی

استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان محمدرضا فتاحی مقدم

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه تهران علیرضا طلائی

استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده

انبه یکی از محصولات گرمسیر است که در جنوب ایران کشت و کار میشود وعملکرد کمتری در مقایسه با سایر مناطق مورد کشت و کار دارد. طبق گزارشات عملکرد این گیاه در اثر دگر گرده افشانی افزایش می یابد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر خودگشنی، گرده افشانی کنترل شده و گرده افشانی آزاد بر رشد لوله گرده و تولید میوه در سه ژنوتیپ انبه موجود در ایران بود. پس از اعمال تیمار های گرده افشانی، از گل های گرده افشانی شده در زمان های سه و هفت روز بعد از گرده افشانی، نمونه گیری انجام شد. رنگ آمیزی مادگی با آنیلین بلو و مطالعه وضعیت رشد لوله گرده با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت انجام شد. درصد تشکیل میوه نهایی 15 و 90 روز پس از گرده افشانی شمارش گردید. میانگین طول، عرض، وزن و مواد جامد محلول میوه در تمام تیمارها ثبت گردید. خودگشنی در همه ژنوتیپ ها مانع تشکیل میوه گردید. بین خودگرده افشانی و گرده افشانی آزاد تفاوت معنی داری در مورد رشد لوله گرده و تشکیل میوه مشاهده شد. بالاترین میزان تشکیل میوه در ژنوتیپ های شماره یک و سه با دانه گرده ژنوتیپ شماره دو مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع دانه گرده می تواند بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی میوه انبه تاثیرگذار باشد، بطوریکه درصد میوه تولید شده در حالت خودگشنی به طور معنی داری کمتر از حالت دگرگشنی است. به منظور افزایش راندمان تولید در این گیاه علاوه بر تاثیر مثبت گرده افشانی با دانه گرده غیر خودی، باید والد گرده دهنده مناسب برای هر رقم انتخاب و مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

انبه یکی از محصولات گرمسیر است که در جنوب ایران کشت و کار میشود وعملکرد کمتری در مقایسه با سایر مناطق مورد کشت و کار دارد. طبق گزارشات عملکرد این گیاه در اثر دگر گرده افشانی افزایش می‌یابد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر خودگشنی، گرده افشانی کنترل شده و گرده افشانی آزاد بر رشد لوله گرده و تولید میوه در سه ژنوتیپ انبه موجود در ایران بود. پس از اعمال تیمار های گرده افشانی، از گل های گرده افشانی شد...

متن کامل

تأثیر پوشش خوراکی صمغ گوار و ژل آلوئه‌‌ورا بر کیفیت انبارمانی میوه انبه (Mangifera indica)

میوه انبه(Mangifera indica) به‌عنوان یکی از میوه‌های مهم گرمسیری، از ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است. اما به دلیل فرازگرا بودن، فرآیند رسیدن میوه انبه به‌سرعت انجام می‌گیرد. لذا عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر صمغ گوار و ژل آلوئه‌‌ورا بر کیفیت و ارزش غذایی میوه انبه در مدت انبار در دمای 12 درجه سانتیگراد انجام شد. ت...

متن کامل

اثر اسید سالیسیلیک و طول دوره انبار داری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L.)

این پژوهش به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک (0، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم در لیتر) و دوره انبارداری (7، 14 و 21 روز) بر خصوصیات کیفی میوه انبه (مواد جامد محلول، چگالی، اسیدیته، pH و مواد فنلی پوست و گوشت میوه) در قالب آزمایش فاکتوریل 3×4 با طرح پایه کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج نشان دادند که افزایش دوره انبارداری تا 21 روز باعث کاهش مواد جامد محلول و میزان فنل موجود در پوست میو...

متن کامل

ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

هدف از این پژوهش ارزیابی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه های درختان گزینش شده انبه بود. بیست و شش ژنوتیپ از منطقه میناب در استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح آزمایش به صورت بلوک کامل تصادفی با 26 تیمار و چهار تکرار بود. خصوصیات کمی و کیفی میوه شامل عرض، طول و وزن میوه و هسته، درصد گوشت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون ویتامین ث و قند کل اندازه گیری شدند. مقایسه میانگین ها بر اس...

متن کامل

تاثیر پوترسین و آب سرد بر ویژگی های کیفی و انبارمانی میوه انبه (mangifera indica l)

چکیده  انبه یک محصول گرمسیری است که از نواحی جنوب شرق آسیا منشا گرفته است. میوه انبه بدلیل فرازگرا بودن ماهیت فساد پذیری بالایی دارد. به منظور بررسی اثر تیمارهای پوترسین و آب سرد بر کیفیت پس از برداشت انبه، در سال 1390 آزمایشی در قالب فاکتوریل انجام گرفت. بدین منظور میوه انبه محلی در مرحله بلوغ تهیه، تحت ترکیب تیماری محلول پوترسین (0، 01/0، 1/0 میلی مولار ) و آب مقطر سرد (عدم غوطه وری و غوطه ور...

متن کامل

بررسی ژنوتیپ‌های انبه (Mangifera indica L.) جنوب ایران بر اساس شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی

به منظور گروه­بندی و مقایسه 27 ژنوتیپ انبه در مناطق جنوب ایران (استان­های کرمان و هرمزگان)، صفات فیزیولوژیکی مربوط به برگ، میوه و هسته­، بر اساس توصیفگر جهانی انبه اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر ژنوتیپ بر صفات کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئیدها، نشت یونی، آنتوسیانین برگ، pH میوه، میزان مواد جامد محلول، ویتامین ث (اسید آسکوربیک)، TSS آب میوه، اسیدیته میوه­ها و همچنین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولیدات گیاهی

جلد ۳۶، شماره ۲، صفحات ۱-۱۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023