تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (iba) ، نفتالین استیک اسید (naa) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa cv. hayward)

نویسندگان

مجید رزاقی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر ولی ربیعی

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان شهرام صداقت حور

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در بستر ریشه زایی ماسه و پرلیت (1:1)، تحت شرایط مه افشانی نوبتی کشت گردیدند. نتایج نشان داد که اثر اکسین ها بر تولید کالوس، تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، درصد قلمه های ریشه دار شد و سرعت ریشه زایی معنی دار بود. بیشترین تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه در تیمار 6000 میلی گرم در لیتر iba + 2000 میلی گرم در لیتر naa حاصل شد. تیمار 6000 میلی گرم در لیتر iba + 1000 میلی گرم در لیتر naa بیشترین طول ریشه را تولید کرد.حداکثر درصد ریشه زایی و تولید کالوس در تیمار 6000 میلی گرم در لیتر iba مشاهده شد. بالاترین سرعت ریشه زایی در تیمار 4000 میلی گرم در لیتر iba + 3000 میلی گرم در لیتر naa و تیمار 6000 میلی­گرم در لیتر iba + 2000 میلی گرم در لیتر naa به دست آمد. در مجموع تیمار 6000 میلی گرم در لیتر iba + 2000 میلی گرم در لیتر naa بهترین تیمار برای ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رزماری (rosmarinus officinalis l.)

رزماری (rosmarinus officinalis l.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl...

متن کامل

اثر طول قلمه و غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی (Willd. (Bougainvillea spectabilis

برای ارزیابی طول های مختلف قلمه و غلظت های متفاوت ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی گل کاغذی، پژوهشی در شرایط فضای آزاد از اسفند ماه 1389 تا اردیبهشت 1390 در شهرستان خرمشهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح طول قلمه چوب سخت ( 5، 10، 15 و 20 سانتی متر) و هفت سطح هورمون ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی گرم در لیتر) در ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

    کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولیدات گیاهی

جلد ۳۳، شماره ۱، صفحات ۸۷-۹۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023