ارزیابی چند شکلی ژن پرولاکتین در گاوهای هلشتاین و آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین

نویسندگان

معصومه نظری

جلال رستم¬زاده

امیر رشیدی

عثمان عزیزی

زانا کریمی کردستانی

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپ­های ژن پرولاکتین با صفات تولیدی شیر می­باشد. در این مطالعه، 145 گاو نژاد هلشتاین و60 گاو آمیخته مورد ارزیابی قرار گرفت. فراوانی­های آللی و ژنوتیپی ژن پرولاکتین با قطعه bp294 تکثیر شده از اگزون 4 با استفاده از روش pcr-rflp با آنزیم برشی rsai تعیین گردید. ژنوتیپ gg بیشترین میزان فراوانی ژنوتیپی را در گاوهای هلشتاین (738/0) و آمیخته (588/0) داشت. همچنین میزان فراوانی آللی a و g در گاوهای هلشتاین به ترتیب 152/0 و 848/0 و در آمیخته­ها 233/0 و 767/0 بود. بیشترین میزان تولید شیر مربوط به گاوهای هلشتاین با ژنوتیپ ag بود. گاوهای با ژنوتیپ aa بیشترین درصد پروتئین شیر را دارا بودند (05/0p). اثر این چند شکلی بر روی میزان تولید شیر و درصد پروتئین شیر معنی­دار بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این چند شکلی می­تواند به­عنوان نشانگر جهت انتخاب برای میزان تولید شیر و درصد پروتئین شیر در جمعیت مورد بررسی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

این تحقیق به­ منظور تعیین ارتباط چندشکلی ژن عامل رونویسی خاص هیپوفیز یک  (Pit-1) با ارزش­ های ژنتیکی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران انجام گرفت. بعد از دریافت اطلاعات ارزش­ های اصلاحی از مراکز اصلاح نژاد کشور، با استفاده از نمونه‌های خون 110 رأس گاو نر پروف شده یا در انتظار پروف از دو مرکز اصلاح نژاد شمال­ غرب و...

متن کامل

اثر چند شکلی ژن stat۵a بر صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین

مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداری (stat5a) به دلیل دخالت در توسعه غده پستان و نقش اصلی در انتقال سیگنال های پرولاکتین و فعال نمودن نسخه برداری ژن های پروتئین شیر در پاسخ به پرولاکتین، به عنوان یک ژن کاندیدای تولید شیر مطرح است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر چند شکلی ژن stat5a بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر، نمونه های اسپرم 134 گاو نر پروف شده از مرکز اصلاح نژاد دام کشور تهیه و بعد از استخر...

متن کامل

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

In this study, estimation of genetic parameters of Lameness and genetic and phenotypic correlations between Lameness and milk, fat and protein yield were performed. The data obtained from 63403 Holstein cows were collected from the Animal Breeding Center of Iran between 2001 to 2013 Estimation of genetic parameters for lameness was performed by univariate animal and Threshold models. Also, esti...

متن کامل

چند شکلی ژن های OPN و UTMP در گاوهای نر هلشتاین ایران

  OPN gene is located in the middle of chromosome 6 and it is reported that this gene is essential for the growth of mammary glands and lactation . UTMP gene is located on chromosome 21 and it plays a role in embryo survival rates and fertility rates . Studies have also shown that these two genes have a significant association with milk production traits and health traits. The aim of this study...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا

ISSN 1735-7446

دوره 3

شماره 2 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023