مقایسه تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (populus alba l.) در چهار فاصله کاشت

نویسندگان

ابوذر حیدری صفری کوچی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان تیمور رستمی شاهراجی

عضو هیئت علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان. یعقوب ایران منش

استادیار پژوهش_ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری- شهرکرد فرشته مرادیان فرد

دانشجو کارشناسی ارشد جنگلشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه زراعت چوب با گونه های تندرشد از جمله گونه های مختلف صنوبر امری اجتناب ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونه کبوده (populus alba) در صنوبرکاری های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعه یک هکتاری صنوبرکاری‏شده با این گونه با چهار فاصله کاشت مختلف (5/0×5/0، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) انتخاب شد. قطر و ارتفاع درختان در سه منطقه اندازه گیری شد و در هر منطقه 10 اصله درخت و در مجموع 40 اصله درخت انتخاب و قطع شده و به تفکیک تنه اصلی، شاخه، سرشاخه و برگ در محل عرصه توزین شدند. همچنین از اندام های مختلف هر درخت، نمونه هایی گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد. این نمونه ها پس از خشک شدن در دمای 80 درجه سانتی گراد، با ترازوی رقومی با دقت 001/0 گرم توزین و با استفاده از تناسب، وزن خشک هر یک از اندام های درخت محاسبه شد. نتایج نشان داد فاصله کاشت 5/0× 5/0 با 88/735 تن در هکتار تولید و 65/475 تن در هکتار بیوماس بیشترین تولید را دارد و در طرح های بلندمدت به صرفه خواهد بود. همچنین فاصله کاشت 1×1 متر با تولید 595 و بیوماس 299 تن در هکتار در میان مدت و فاصله کاشت 2×2 متر با تولید 126/241 و 521/162 تن در هکتار بیوماس در کوتاه مدت (ده ساله) فواصل کاشت مناسبی برای این گونه در استان است. اما فاصله کاشت4×4متر به ترتیب با 29 تن تولید و 16 تن بیوماس و با توجه به کوتاه و پرشاخه بودن بینه های تولیدی توصیه پذیر نیست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده (Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوب...

متن کامل

ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی

ایران جزو کشورهای با پوشش کم جنگل محسوب می‌شود. توسعه صنوبرکاری می‌تواند در حفظ و احیاء جنگل‌ها بسیار مفید باشد. کبوده (Populus alba) یکی از گونه‌های سریع‌الرشد و دارای چوب صنعتی است که در توسعه زراعت چوب بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به‌منظور تکثیر انبوه پایه‌های نخبه کبوده ایرانی در شرایط درون شیشه جهت تکثیر انبوه ارقام اصلاح شده و یا گزینش پایه‌های نخبه و همچنین در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی ک...

متن کامل

اثر تغییرات صفات رویشی کبوده (Populus alba L.) بر تولید چوب در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اصفهان

برای برآورد مقدار تولید چوب صنوبر در صنوبرکاری‌های سنتی، محاسبه میزان رویش آنها ضروری است. به‌منظور بررسی تغییرات صفات رویشی صنوبر در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اصفهان، شش توده کبوده (Populus alba L.) از سطح صنوبرکاری‌شده حاشیه رودخانه انتخاب شدند و مشخصات رویشی آنها شامل قطر، ارتفاع، میزان رویش قطری و میزان افزایش ارتفاع اندازه‌گیری شد و سپس رویش حجمی آنها محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌روش...

متن کامل

ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (populus alba) ایرانی

ایران جزو کشورهای با پوشش کم جنگل محسوب می شود. توسعه صنوبرکاری می تواند در حفظ و احیاء جنگل ها بسیار مفید باشد. کبوده (populus alba) یکی از گونه های سریع الرشد و دارای چوب صنعتی است که در توسعه زراعت چوب بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به منظور تکثیر انبوه پایه های نخبه کبوده ایرانی در شرایط درون شیشه جهت تکثیر انبوه ارقام اصلاح شده و یا گزینش پایه های نخبه و همچنین در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی ک...

متن کامل

اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (populus alba l.) در فاصله کاشت های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

ترسیب کربن اتمسفری در اندام های گیاهی و خاک های زیر آنها از سازوکارهای مقابله با بحران گرمایش زمین است. این مطالعه به منظور بررسی ترسیب کربن در ساختار زی توده و خاک تحت کشت صنوبر کبوده (populous alba l.) در فواصل کشت مختلف در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ابتدا چهار قطعه یک هکتاری صنوبرکاری شده با کبوده با سن یکسان (10 ساله) و با فواصل کاشت مختلف (0/5×0/5، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) در شرایط مشاب...

متن کامل

مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی

بخش مهمی از آثار چوبی در فضای باز و در معرض هوازدگی قرار دارند. حفاظت از این آثار با توجه به ارزش‌های فرهنگی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشینه استفاده از روغن بزرک به چند قرن گذشته بازمی‌گردد و امروزه نیز به شکل سنتی در سطح وسیعی جهت تیمار آثار چوبی در فضای باز به کار می‌رود؛ بنابراین، ویژگی‌های تیمار چوب کبوده (Populus alba L.) با روغن بزرک تحت تأثیر هوازدگی موردمطالعه قرار گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
جنگل ایران

جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۱۴۱-۱۵۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023