ردیابی مولکولی ویروس وای سیب زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

نویسندگان

آیسان قاسم زاده

دانشگاه تبریز نعمت سخندان بشیر

دانشگاه تبریز رضا خاک ور

دانشگاه تبریز

چکیده

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی با علایم موزاییک و زردی به منظور ردیابی ویروس pvy همسانه­سازی و تعیین ترادف گردیدند و در نهایت یکی از جدایه های مورد بررسی به عنوان pvy شناخته شد. برای تعیین جایگاه تاکسونومیک جدایه­ی ایرانی، این جدایه با توالی­های 165 جدایه­ی دیگر موجود در بانک اطلاعات ژنی همردیف­سازی و مقایسه شدند. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه­های مقایسه شده در 5 گروه قرار می­گیرند و جدایه­ی ایرانی همراه با جدایه­های آمریکا، کانادا، انگلستان، چین، سوریه، فرانسه و لهستان در گروه یک قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی  (Potato virus Y, PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می­باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه­ی میزبانی و تعیین میزبان­های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای ...

متن کامل

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد ه...

15 صفحه اول

پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب­زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال­های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علائم موزائیک و زردی برگ­ها، لکه­های نکروتیک روی رگبرگ­ها و کوتولگی جمع­آوری شد. بررسی آلودگی نمونه­ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه­های مشکوک با آزمون ...

متن کامل

ردیابی و تعیین استرین ویروس وای سیب زمینی به روش تاس الایزا و آرتی پی سی آر از مزارع فلفل استان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مخرب گیاهان تیره­ی سولاناسه می­باشد که در استان گلستان از سیب­زمینی و توتون گزارش شده ­است، اما در خصوص وجود آن در مزارع فلفل استان تاکنون بررسی صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت فلفل به عنوان یکی از میزبان­های مهم PVY و کشت محصولات تیره­ی سولاناسه در مجاورت یکدیگر، آگاهی از وجود این ویروس در فلفل، حائز اهمیت می­باشد. در این بررس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش کشاورزی و تولید پایدار

جلد ۲۲، شماره ۲، صفحات ۶۷-۸۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023