بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه salsola arbuscula pall

نویسندگان
چکیده

هدف: تولید گیاه از طریق کشت بافت از نظر مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد لذا در این تحقیق بهینه‎سازی شرایط کشت به‎منظور تولید کالوس و باززایی گیاه salsola arbuscula بررسی گردید. مواد و روش‎ها: ابتدا بذر گیاه در محیط کشت ms کشت گردید و پس از دو ماه، جداکشت‎های ریشه، ساقه و برگ گیاهان تولید شده جهت تولید کالوس در محیط کشت ms حاوی غلظت‎های مختلف از هورمون‎های 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4-d) و کینتین (kin) کشت گردیدند. باززایی گیاه نیز در محیط کشت‎های مختلف بررسی شد. نتایج: بررسی‎ها نشان داد که بهترین جداکشت در القا تولید کالوس، جداکشت ریشه و مناسب‎ترین محیط کشت mg/l) 1) mg/l) + kin 1) ms + 2,4-d بود. همچنین در محیط mg/l kin 5/0ms + وmg/l kin  1ms + از ساقه باززایی مستقیم صورت گرفت. نتیجه‎گیری: با وجود تولید کالوس در محیط کشت حاوی فقط هورمون 2,4-d، ترکیب دو هورمون اکسین و سیتوکینین باعث افزایش قابل توجهی در میزان تولید کالوس گردید. باززایی مستقیم نیز فقط در محیط کشت فاقد اکسین رخ داد. بنابراین میزان تولید کالوس و باززایی به میزان تنظیم‎کننده‎های رشد خارجی وابسته است و میزان تنظیم کننده‏های رشد خارجی نیز به‏شدت به ژنوتیپ و مقدار هورمون داخلی گیاه بستگی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall

هدف: تولید گیاه از طریق کشت بافت از نظر مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد لذا در این تحقیق بهینه‎سازی شرایط کشت به‎منظور تولید کالوس و باززایی گیاه Salsola arbuscula بررسی گردید. مواد و روش‎ها: ابتدا بذر گیاه در محیط کشت MS کشت گردید و پس از دو ماه، جداکشت‎های ریشه، ساقه و برگ گیاهان تولید شده جهت تولید کالوس در محیط کشت MS حاوی غلظت‎های مختلف از هورمون‎های 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید (...

متن کامل

بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni دارای منبع گلیکوزیدهای دی‌ترپن از جمله استویوزید و گلیکوزید بوده که حدود 100 تا 300 برابر شیرین‌تر از شکر می‌باشد. به علت درصد جوانه‌زنی پایین بذور استویا، می‌توان از تکنیک کشت بافت، برای تکثیر این گیاه با ارزش کمک گرفت. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی اکسین و سیتوکینین بر کالوس‌زایی و باززایی گیاه استویا به صورت آزم...

متن کامل

ارزیابی جوانه‌زنی بذر، رشد و آناتومی گیاه Salsola arbuscula Pall. تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه

هدف: در این پژوهش اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر، آناتومی برگ و ساقه و پارامترهای رشد در گیاهان ده ‌و شصت روزه گونه   Salsola arbuscula مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: بذر گیاه Sasola arbuscula در دو محیط WA (حاوی 0، 100، 200، 250 و300 میلی‏مولار سدیم کلراید) و MS (حاوی 0، 100، 200، 250، 275 و 300 میلی‏مولار سدیم کلراید)، در شرایط در شیشه کشت و به ترتیب گیاهان 10 و 60 روز...

متن کامل

القاء تولید کالوس و بررسی اثر تنش شوری بر کالوس گیاه salsola arbuscula در شرایط کشت in vitro

salsola arbuscula گیاهی هالوفیت است که می تواند در خاک های شور رشد کرده و یک زیستگاه و منبع مناسب از چراگاه‎های فصل خشک برای چارپایان فراهم کند. هدف از این تحقیق بهینه‎سازی شرایط کشت بافت به‎منظور تولید کالوس از این گیاه و همچنین بررسی میزان مقاومت کالوس به شوری بوده است. جهت تولید کالوس، جداکشت‎های ریشه، برگ و ساقه گیاهان دوماهه در محیط کشت ms حاوی غلظت‎های مختلف هورمون‎های 2,4-d و kin قرار گر...

15 صفحه اول

تغییرات رشد و اندازه سلول‌های کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوری

Fariba Amini*, Zohreh Ganbarzadeh and Mehri Askari * Department of Biology, Faculty of Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran (Received: 10 September 2012 Accepted: 4 May 2013) Abstract: Salinity is an environmental stress and is the main limiting factor in the efficiency of agriculture products in the world. Salsola arbuscula is a halophyte plant and resistant to ...

متن کامل

ارزیابی جوانه زنی بذر، رشد و آناتومی گیاه salsola arbuscula pall. تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه

هدف: در این پژوهش اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر، آناتومی برگ و ساقه و پارامترهای رشد در گیاهان ده و شصت روزه گونه   salsola arbuscula مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: بذر گیاه sasola arbuscula در دو محیط wa (حاوی 0، 100، 200، 250 و300 میلی‏مولار سدیم کلراید) و ms (حاوی 0، 100، 200، 250، 275 و 300 میلی‏مولار سدیم کلراید)، در شرایط در شیشه کشت و به ترتیب گیاهان 10 و 60 روزه به منظور بررسی جوا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
سلول و بافت

جلد ۴، شماره تابستان ۹۲، صفحات ۱۲۹-۱۳۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023