تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

نویسندگان

داود فیض

davood feiz semnan universityدانشگاه سمنان سیدعلی روح الامینی

seyed ali ruholamini

چکیده

اهمیت استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ملل، توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشخیص داده شده است. در کشورهای مختلف جهان، سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط به سیاست های مهم و اساسی تبدیل شده است و پیشرفت صنایع مذکور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها دارد. هرچه یک کشور به لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، اتکاء توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع کوچک و متوسط را باید واقعیتی انکارناپذیر در نظر گرفت. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 125 آزمودنی، از بین مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی خضراء کرمان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه نوآوری استراتژیک محقق ساخته و پرسشنامه تفکراستراتژیک جین لیدکا (1998) به روش انفرادی توسط آزمودنی ها تکمیل و اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مؤلفه های تفکر استراتژیک و نوآوری استراتژیک دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/01). با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (pls-sem) برای آزمون رابطه تفکر استراتژیک با نوآوری استراتژیک مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است نوآوری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک تبیین شده است. همچنین تمامی ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنادار بوده است (p<0/01) .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

اهمیت استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ملل، توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشخیص داده شده است. در کشورهای مختلف جهان، سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط به سیاست های مهم و اساسی تبدیل شده است و پیشرفت صنایع مذکور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها دارد. هرچه یک کشور به لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، اتکاء توسعه صنعتی آن بی...

متن کامل

پژوهشی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر تصمیم¬گیری استراتژیک مدیران در شرکت¬های شهرک صنعتی

با گذشت سه دهه از عمر تحقیقات در حوزه سرمایه­های فکری و نقش و مدیریت بهینه این سرمایه­ها، لزوم آگاهی از رویکرد­های نوین در رفع نارسایی­­های اجرای برنامه­­های اقتصاد دانش محور در شرکت­­ها به ­شدت محسوس است. در پرتو دانش مدیریت سرمایه­­های­ فکری و بکارگیری رویکردهای نوین است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در آتیه مدیران نقش گرفته و با تصمیم­گیری­­های سریع موجبات توسعه سازمان فرآه...

متن کامل

تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی

Now a days our world is knowledge-based, complex, uncertain and excessively competitive. All these make one get familiar with the environment and organizational culture well so that he/she can stay in this competitive world. In this research, we attempted to study the interactive relation among strategy, organizational culture and environment. For this purpose, a Conceptual Model has been prese...

متن کامل

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش  شهر قزوین است این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی به شمار می‌آید همچنین بر اساس زمان جمع آوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های مقطعی می‌باشد برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده اشت، و از لحاظ تعیین روایی پس از انجام مصاحبه و کسب نظرات اساتید حوزه مد...

متن کامل

تأثیر اتحادهای استراتژیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

در طول دهه های گذشته ، ما شاهد پدیده گسترده و بسیار مرسوم اتحادهای استراتژیک در میان هر نوع شرکت حتی رقیب در هر صنعت قابل تصوری بوده ایم . بندرت امکان دارد که روزی به پایان برسد، مگر اینکه رسانه های گروهی خبر از پیمان و قرارداد بین دو یا چند شرکت ندهند . همچنان که هزینه و ریسک توسعه فرایند و محصول جدید با سرعت افزایش می یابند ؛ اتحادهای استراتژیک از بعد اقتصادی بسیار شایع گردیده اند. اتحادها هم...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
صنعت و دانشگاه

جلد ۷، شماره ۲۱، صفحات ۳۷-۴۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023