ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (oryza sativa l.)

نویسندگان

سهیلا نیک زاده طالبی

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه کیلان علی اعلمی

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه کیلان مسعود اصفهانی

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه کیلان علی اکبر عبادی

مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

به منظور ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریز ماهواره با برخی از صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت، تعداد 34 رقم برنج بومی و اصلاح شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در بهار سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان کشت و صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در آنها اندازه گیری شد. همچنین الگوی نوار های 20 نشانگر ریزماهواره تعیین و ارتباط آنها با صفات اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های برنج مورد بررسی برای کلیه صفات دارای اختلاف معنی داری بودند که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی برای صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در این ارقام می باشد. در این آزمایش، میانگین تعداد آلل موثر، شاخص شانون و میزان اطلاعات چند شکل برای نشانگر های مورد بررسی به ترتیب 95/2، 14/1 و 59/0 بدست آمد. در تجزیه ارتباط بین نشانگرها و صفات، بالاترین ضریب تبیین با مقدار 47 درصد متعلق به چهار نشانگر rm282، rm220، rm447 و rm320 برای صفت شکل دانه بود. برای صفات درصد جوانه زنی پیش از برداشت و درصد جوانه زنی پیش از برداشت بر حسب تعداد دانه پر نیز یک نشانگر مشترک rm525 به ترتیب 9 و 14 درصد از تغییرات این دو صفت را توجیه کرد. برای صفات فراوانی دانه جوانه زده در طول خوشه و میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نیز به طور مشترک نشانگرهای rm525، rm447 و rm124 به ترتیب 31 و 28 درصد ارتباط را به خود اختصاص دادند. با توجه به ارتباط بالا ی این نشانگر ها، پویش در نواحی کروموزومی مجاور آنها می تواند در شناسایی ژن های کنترل کننده صفت جوانه زنی پیش از برداشت در ژنوتیپ های برنج مؤثر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (Oryza sativa L.)

به منظور ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریز ماهواره با برخی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت، تعداد 34 رقم برنج بومی و اصلاح شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در بهار سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان کشت و صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت در آنها اندازه‌گیری شد. همچنین الگوی نوار‌های 20 نشانگر ریزماهواره تعیین و ارتباط آنها با ...

متن کامل

ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک و صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام اصلاح‌‌شده برنج (Oryza sativa L.)

In order to evaluate the morphological characteristics and lodging-related traits and comparison of improved cultivars of rice plant resistance to lodging, a field experiment was carried out in randomized complete block design with three replications in 2012 at the Rice Research Institute of Iran )Rasht(. Rice cultivars were Kadus, Khazar, Gohar, Dorfak, Sepidrood and Deylam and local rice cult...

متن کامل

تجزیه ارتباط و ساختار بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد و از این­رو اطلاع دقیق از رفتار ژنتیکی و شناسایی مکان­های ژنومی دخیل در کنترل این صفات می­تواند به به­نژادگر در اصلاح ارقام کمک کند. در این تحقیق، ارتباط و پیوستگی بین 25 نشانگر ریزماهواره با برخی از صفات مهم زراعی و مرفولوژیک در 121 لاین و رقم مختلف برنج از طریق مدل­های ارتباط­یابی شامل مدل خطی عمومی (GLM) و مدل خطی مخلوط (MLM) با استفاده از نرم­...

متن کامل

بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچة برخی از ژنوتیپ‌ها و ارقام برنج (Oryza sativa L.) ایرانی

به منظور مطالعه و ارزیابی فیزیولوژیکی اثرات مقادیر مختلف تنش شوری، دو آزمایش جداگانه در شرایط هیدروپونیک (آبکشت) در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای گیاه برنج (Oryza sativa L.) در محل گلخانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آمل به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1385 انجام گرفت. در این آزمایش، شانزده ژنوتیپ و ارقام برنج شامل: اهلمی طارم، شفق، غریب، طارم زوارک، خزر، موسی طارم، قشن...

متن کامل

ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه

به منظور ارزیابی تنوع مولکولی و طبقه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج، تعداد 94 ژنوتیپ برنج موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش از52 جفت آغازگر ریزماهواره‌ پیوسته با ژن‌های کنترل‌کننده خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیائی دانه برنج با توزیع نسبتا یکنواخت روی 12 جفت کروموزوم برنج استفاده شد. در این آزمایش، تعداد آلل‌های چندشکل 361 آلل با متوسط 750/4 آلل در هر مکان ژ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم زراعی ایران

جلد ۱۸، شماره ۱، صفحات ۴۹-۶۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023