اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی در کشت زود هنگام بهاره در منطقه جیرفت

نویسندگان

غلامرضا افشارمنش

مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی آزمایشی در سال های 90 – 1389 و 89 – 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج به اجرا گذاشته شد. آزمایش به صورت کشت زود هنگام در بهار و تیمارهای آزمایشی شامل: کشت خالص ذرت (t1)، کشت خالص سیب زمینی (t2)، کشت مخلوط سیب زمینی و ذرت با نسبت ردیف سیب زمینی یک و ذرت دو (t3)، سیب زمینی دو و ذرت دو (t4)، سیب زمینی یک و ذرت یک (t5)، سیب زمینی دو و ذرت یک (t6)، سیب زمینی دو و ذرت دو (t7) (100 درصد ذرت و 100 درصد سیب زمینی)، سیب زمینی یک و ذرت سه (t8)، سیب زمینی سه و ذرت یک (t9)، سیب زمینی دو و ذرت سه (t10)، سیب زمینی سه و ذرت دو (t11)، سیب زمینی چهار و ذرت دو (t12)، سیب زمینی دو و ذرت چهار (t13)، سیب زمینی دو و ذرت دو (t14) (100 درصد ذرت و 50 درصد سیب زمینی) بودند که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد ذرت (11690 کیلوگرم در هکتار) از تیمار t8 که برتر از تک کشی ذرت بود، حاصل شد. بیشترین عملکرد غده سیب زمینی (16010 کیلوگرم در هکتار) از تیمار کشت خالص به دست آمد. بالاترین ler از تیمار t8 (61/1) حاصل گردید. با توجه به عملکرد و نسبت برابری زمین محاسبه شده در کشت زودهنگام بهاره کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی با نسبت ردیف های کاشت یک ردیف سیب-زمینی و سه ردیف ذرت و تیمار سه ردیف سیب زمینی و دو ردیف ذرت به همراه تیمار یک ردیف سیب زمینی و دو ردیف ذرت برای منطقه جیرفت مناسب تر به نظر می رسند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب‌زمینی در کشت زود هنگام بهاره در منطقه جیرفت

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب‌زمینی آزمایشی در سال‌های 90 – 1389 و 89 – 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج به اجرا گذاشته شد. آزمایش به صورت کشت زود هنگام در بهار و تیمارهای آزمایشی شامل: کشت خالص ذرت (T1)، کشت خالص سیب‌زمینی (T2)، کشت مخلوط سیب‌زمینی و ذرت با نسبت ردیف‌ سیب‌زمینی یک و ذرت دو (T3)، سیب‌زمینی دو و ذرت دو (T4)، سیب‌زمینی یک...

متن کامل

اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف ماده آلی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در کشت بهاره (15 اردیبهشت ماه) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در سال­­های زراعی 1389 و 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هومات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 300 میلی­لیتر هومات پتاسیم در هکتار) و پنج رقم سیب­زمینی آگریا، ساوالان، کایزر، مارکیز و لوتا بودند. صفات تعداد س...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ بررسی حاضر در سال زراعی 1388 با استفاده از طرحبلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی را: کشت خالص سیب زمینیدر تراکم ثابت 6 بوته در متر مربع، کشت خالص گلرنگ با تراکم های 6، 12 و 18 بوته در مترمربع و کشت مخلوط سیب زمینی )در تراکم 6 بوتهدر متر مربع( با گلرنگ در تراکم ه...

متن کامل

اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف ماده آلی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در کشت بهاره (15 اردیبهشت ماه) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در سال­­های زراعی 1389 و 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هومات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 300 میلی­لیتر هومات پتاسیم در هکتار) و پنج رقم سیب­زمینی آگریا، ساوالان، کایزر، مارکیز و لوتا بودند. صفات تعداد س...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کشت روی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در منطقه شاهرود

  حمید‌رضا عرب1، حسین افشاری1*، مرتضی سمدالیری2، قنبر لایی1، سید‌رسول تودار2   1- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دامغان، دامغان، ایران2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران        * نویسنده مسئول : [email protected]     90/9/2تاریخ دریافت 10/5/90 : تاریخ پذیرش:       چکیده   به منظور بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم اگریا آزمایشی طی سال 89 در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم زراعی ایران

جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۳۳۳-۳۴۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023