بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح-پاسخ

نویسندگان

مجتبی امیری پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد محمد باقر حبیبی نجفی

استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد محبّت محبّی

استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد باقر عمادی

دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده در این تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط خشککردن برش های گلابی توسطاسمز-هوای داغ مورد استفاده قرار گرفت. اثر دمای خشککردن(50-70 درجه سانتی گراد) و زمان خشککردن(240-360 دقیقه) به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان رطوبت، درصد چروکیدگی و نسبت آبگیری مجدد برش های گلابی به عنوان متغیرهای وابسته(پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل های رگرسیونی به دست آمده برای تمام پاسخ ها از نظر آماری در سطح 99% اطمینان معنی دار بودند.تمام متغیرهای فرایند به صورت خطی برای تمام پاسخ ها معنی دار بودند(p<0.01). همچنین عبارت درجه دوم دمای خشک کردن درمورد نسبت آبگیری مجدد معنی دار بود.شرایط بهینه به دست آمده برای حداقل میزان رطوبت و درصد چروکیدگی و حداکثر نسبت آبگیری مجدد عبارت بود از: دمای 39/60 درجه سانتی گراد و زمان خشککردن 360 دقیقه. در شرایط بهینه به دست آمده میزان رطوبت 17/26%، نسبت آبگیری مجدد 62/1 و درصد چروکیدگی 31/77% بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی خشک کردن ترکیبی (اسمز- هوای داغ) برگه‌های سیب درختی با استفاده از روش سطح پاسخ

سابقه و هدف: خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش‌های افزایش ماندگاری مواد غذایی است. ارزش تغذیه‌ای و قابلیت جذب آب مجدد محصول خشک‌شده دو پارامتر مهم کیفی محصولات خشک شده است و تولید محصول با بهترین کیفیت از نظر ارگانولپتیکی و تغذیه‌ای هدف اصلی فرآیند خشک کردن اسمزی است. مواد و روش‌ها: به منظور تعیین تأثیر خشک کردن ترکیبی (اسمز- هوای داغ) بر کیفیت برگه‌های سیب زرد درختی، سیب‌ها به صورت برش‌هایی با ضخ...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو

در این پژوهش خشک کردن جعفری با استفاده از سه روش خشک کردن با هوای داغ (در دماهای50، 60 و 70 درجه ‏سانتی‌گراد‏)، مایکروویو (در توان‌های 90، 180، 360، 600 و 900 وات) و روش ترکیبی هوای داغ-‏‎ ‎مایکروویو انجام شد. ‏انتخاب سطوح بهینه برای خشک کردن در روش ترکیبی، با بررسی آزمایشات کیفی نمونه‌های خشک شده صورت گرفت. ‏همچنین 8 مدل ریاضی بر داده‌های آزمایش برازش داده شد و کیفیت برازش آنها‎ ‎مورد تجزیه و ...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو

در این پژوهش خشک کردن جعفری با استفاده از سه روش خشک کردن با هوای داغ (در دماهای50، 60 و 70 درجه ‏سانتی گراد‏)، مایکروویو (در توان های 90، 180، 360، 600 و 900 وات) و روش ترکیبی هوای داغ-‏‎ ‎مایکروویو انجام شد. ‏انتخاب سطوح بهینه برای خشک کردن در روش ترکیبی، با بررسی آزمایشات کیفی نمونه های خشک شده صورت گرفت. ‏همچنین 8 مدل ریاضی بر داده های آزمایش برازش داده شد و کیفیت برازش آنها‎ ‎مورد تجزیه و ...

متن کامل

استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و صنایع غذایی ایران

جلد ۱۴، شماره ۶۲، صفحات ۶۵-۵۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023