کاربرد روش real time-pcr جهت شناسائی سیب زمینی دستورزی شده ی ژنتیکی مقاوم به ویروس pvy در مقایسه با سیب زمینی های غیر تراریخته

نویسندگان
چکیده

چکیده مقایسه بین سیب زمینی های تراریخته و غیر تراریخته یکی از مشکلات عمده سازمانهای بازرگانی و تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های جدید آنالیتیکی مبتنی بر ارزیابی ژنوم جهت تفکیک و شناسائی بین آنها از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. نمونه های سیب زمینی از چهار استان ایران جمع آوری شده و از نظر تراریخته بودن مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج dna به روش ctab، آغازگرهای معرفی شده جهت تعقیب توالی های تراریخته با استفاده از دو تکنیک pcr و real time-pcr و تعقیب ژن هدف 35s promotor و coat protein gene و ژن اندوژن sucrose synthase gene یا b-fructosidase مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به عدم ردیابی نمونه های gm مثبت، آنالیزها جهت تعقیب مستقیم ویروس pvyo و pvyn در نمونه ها ادامه یافت که نتایج آلودگی نمونه ها به این دو ویروس را نشان داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی

طبق قوانین سازمان­های نظارتی موجود در اغلب کشورهای دنیا، قبل از پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته و فراورده ­های آن، باید ارزیابی­ های ایمنی دقیقی بر روی آن­ها با یک روش مقایسه­ای صورت گیرد. یکی از مراحل ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته، مقایسه لاین­های تراریخته با رقم زراعی غیرتراریخته از نظر محتوی متابولیتی و ترکیبات آنها است. این بررسی به منظور شناسائی تغییرات احتمالی ناخواسته و نامطلوب حاصل...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد ه...

15 صفحه اول

ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

از آنجا که یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در کشور ، بیماری ویروسیPVY‘‘می باشد، لذاشناسائی ارقام مقاوم به این ویروسها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومتبرخی کلونهای مهم و ارقام تجاری به ویروسهایPVY‘PVX‘آلوده سازی مصنوعی به این دو ویروس مهمسیب زمینی، صورت پذیرفت . به منظور اطمینان از عاری بودن این ژنوتیپها به ویروس و افزایش دقت آزمون، ازکشت مریستم استفاده شد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

به منظور مطالعه چند شکلی های DNA در 28 رقم سیب زمینی ایران غده های ارقام در گلخانه کشت و در مرحله 4-3 برگی، DNAی ارقام با روش دلاپورتا (مینی پرپ) از برگ استخراج و کمّیت و کیفیت آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای انجام واکنش PCR، 100 آغازگر تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردیدند. شانزده آغازگر تکثیر DNA ی الگو را به خوبی انجام داده و بین ارقام چند شکلی نشان دادند. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم و صنایع غذایی ایران

جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۲۹-۳۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023