کاربرد روش real time-pcr جهت شناسائی سیب زمینی دستورزی شده ی ژنتیکی مقاوم به ویروس pvy در مقایسه با سیب زمینی های غیر تراریخته

نویسندگان
چکیده

چکیده مقایسه بین سیب زمینی های تراریخته و غیر تراریخته یکی از مشکلات عمده سازمانهای بازرگانی و تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های جدید آنالیتیکی مبتنی بر ارزیابی ژنوم جهت تفکیک و شناسائی بین آنها از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. نمونه های سیب زمینی از چهار استان ایران جمع آوری شده و از نظر تراریخته بودن مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج dna به روش ctab، آغازگرهای معرفی شده جهت تعقیب توالی های تراریخته با استفاده از دو تکنیک pcr و real time-pcr و تعقیب ژن هدف 35s promotor و coat protein gene و ژن اندوژن sucrose synthase gene یا b-fructosidase مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به عدم ردیابی نمونه های gm مثبت، آنالیزها جهت تعقیب مستقیم ویروس pvyo و pvyn در نمونه ها ادامه یافت که نتایج آلودگی نمونه ها به این دو ویروس را نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی

طبق قوانین سازمان­های نظارتی موجود در اغلب کشورهای دنیا، قبل از پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته و فراورده ­های آن، باید ارزیابی­ های ایمنی دقیقی بر روی آن­ها با یک روش مقایسه­ای صورت گیرد. یکی از مراحل ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته، مقایسه لاین­های تراریخته با رقم زراعی غیرتراریخته از نظر محتوی متابولیتی و ترکیبات آنها است. این بررسی به منظور شناسائی تغییرات احتمالی ناخواسته و نامطلوب حاصل...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد ه...

15 صفحه اول

ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

از آنجا که یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در کشور ، بیماری ویروسیPVY‘‘می باشد، لذاشناسائی ارقام مقاوم به این ویروسها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومتبرخی کلونهای مهم و ارقام تجاری به ویروسهایPVY‘PVX‘آلوده سازی مصنوعی به این دو ویروس مهمسیب زمینی، صورت پذیرفت . به منظور اطمینان از عاری بودن این ژنوتیپها به ویروس و افزایش دقت آزمون، ازکشت مریستم استفاده شد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

به منظور مطالعه چند شکلی های DNA در 28 رقم سیب زمینی ایران غده های ارقام در گلخانه کشت و در مرحله 4-3 برگی، DNAی ارقام با روش دلاپورتا (مینی پرپ) از برگ استخراج و کمّیت و کیفیت آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای انجام واکنش PCR، 100 آغازگر تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردیدند. شانزده آغازگر تکثیر DNA ی الگو را به خوبی انجام داده و بین ارقام چند شکلی نشان دادند. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و صنایع غذایی ایران

جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۲۹-۳۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023