ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه

نویسندگان

مرتضی عریفی

دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین(ع) محمود گردشی

مرکز تحقیقات فتح، دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده: پروتکل های تبادل کلید گروهی، نقش اساسی در برنامه های کاربردی گروهی از جمله سامانه های مخابراتی، رایانه ای و نظامی ایفا می کنند. بررسی این پروتکل ها با توجه به گستره وسیع استفاده، در ایجاد امنیت در ارتباطات بین المللی، تجاری و نظامی می تواند نقشی تعیین کننده در تأمین امنیت فضای ارتباطی کشور ایفا کند. اکثر پروتکل های تبادل کلید گروهی موجود، با تمرکز بر بسط پروتکل تبادل کلید دو عضوی مشهور دیفی- هلمن، سعی بر ایجاد پروتکل های تبادل کلید چند عضوی یا گروهی نموده اند. امنیت پروتکل های موجود مبتنی بر این فرض است که سختی حل مسئله دیفی- هلمن گروهی می تواند به سختی حل مسئله دیفی- هلمن دو عضوی کاهش یابد. برخلاف این فرض، تبادل کلید گروهی یک توسیع ساده از پروتکل های تبادل کلید دو عضوی نمی باشد. در حقیقت تفاوت ها و چالش های بسیاری برای طراحی و پیاده سازی پروتکل های تبادل کلید گروهی وجود دارند که باید بررسی شوند. این تفاوت ناشی از تفاوت در ماهیت ارتباطات نقطه به نقطه و ارتباطات گروهی است. در ارتباطات گروهی تنهابه دست آوردن یک کلید نشست مشترک مد نظر نمی باشد، بلکه توجه به تغییرات گروه نیز دارای اهمیت است. در این مقاله، یک پروتکل توافق کلید گروهی پویا مبتنی بر شناسه با استفاده از زوج سازی ویل مطرح می شود. در پروتکل ارائه شده، از ساختار درختی سه تایی کامل استفاده می شود و همچنین تغییرات پویای گروه نیز در نظر گرفته شده است. در پایان نشان داده می شود که پروتکل ارائه شده ویژگی های امنیتی شناخته شده را برآورده می کند و نسبت به پروتکل های با ساختار مشابه کارآمدتر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه راه کار مدیریت کلید مبتنی بر شناسه در شبکه های اقتضایی سیار

شبکه¬های اقتضایی سیار در سال¬های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده¬اند. در این گونه شبکه¬ها هیچ زیرساخت ثابت و مرکزی وجود ندارد. گره¬های میانی مسئول انتقال بسته¬ها می¬باشند که این گره¬ها می¬توانند بسته¬ها را دور ریخته و یا در آنها تغییراتی ایجاد کنند. همچنین گره¬های سیار با محدودیت انرژی، حافظه و توان محاسباتی مواجهند. در نتیجه تامین امنیت در این شبکه¬ها از چالش¬ها و مشکلات مهم محسو...

15 صفحه اول

بهبود در پروتکل های احراز هویت و توافق کلید

پروتکل های احراز هویت و توافق کلید نقش بسیار مهمی در فراهم کردن جنبه های مختلفی از امنیت در سیستم هایی که بر پایه اینترنت کار می کنند دارند. تاکنون پروتکل های احراز هویت و توافق کلید بسیاری ارائه شده اند، ولی هر کدام از آن ها مشکلات خاص خود را دارد. هدف اصلی این پایان نامه بهبود پروتکل های احراز هویت و توافق کلید است. از این رو، در این پایان نامه امنیت دو پروتکل احراز هویت و توافق کلیدی که به ت...

ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا

بسیاری از مسائل بهینه‌سازی در دنیای واقعی پویا می‌باشند. در این مسائل بهینه سراسری و بهینه‌های محلی در طول زمان تغییر می‌کنند. نشان داده‌شده که استفاده از الگوریتم‌های یادگیر تقلید از طبیعت برای مواجهه با این مسائل مناسب هستند. در میان الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی برای محیط‌های پویا در سال‌های اخیر الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی ...

متن کامل

تحلیل، مقایسه و توسعه پروتکلهای توافق کلید مبتنی بر گواهی و هویت

توافق کلید که یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده در بسیاری از پروتکلهای امنیتی به شمار می رود، نخستین بار توسط دیفی و هلمن در سال 1976 میلادی ارایه شد. در هر پروتکل توافق کلید، دو یا چند موجودیت از طریق مبادله پیامهایی بر روی یک کانال عمومی یک کلید پنهان مشترک میان خود برقرار می کنند. در این پروتکلها از روش های گوناگون رمزنگاری استفاده می شود که می-توان آنها را به دو دسته اصلی رمزنگاری متقارن و ر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فناوری های پدافند نوین

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۳۹-۱۵۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023