بازسازی سه بعدی ساختمان های دارای سقف های مسطح با استفاده از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی

نویسندگان

پرهام پهلوانی

p. pahlavani tehran universityدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران حامد امینی امیرکلائی

h. amini amirkolaee tehran universityدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله روندی برای بازسازی ساختمان های مسطح از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی ارائه شده است. زیرا از یک سو، این نوع ساختمان ها، بافت اصلی شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، تفکیک صفحات و بازسازی آن ها به دلیل یکسان بودن بردار نرمال برای تمام صفحات و عدم تقاطع صفحات به دلیل موازی بودن، موضوعی پرچالش است. در این راستا، ابتدا با تولید 16 توصیفگر اولیه بالقوه و استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خوشه بندی knn، توصیف گرهای بهینه برای شناسایی ساختمان ها مشخص شده و ساختمان ها شناسایی گشتند. در مرحله بعد با ارائه روندی، مناطق به اشتباه شناسایی شده ، حذف گشته و نتایج شناسایی بهبود داده شد. روند بازسازی به گونه ای طراحی شده است که هر بلوک ساختمانی را به صورت مجزا بررسی کند تا از افزونگی داده جلوگیری شود و دقت نیز افزایش یابد. پس از انتخاب بلوک مورد نظر، با استفاده از پارامتر تغییرات شیب، یک کلاس اولیه از صفحات سقف ساختمان بدست آمد. با آنالیز ارتفاعی و بافتی، صفحات سقفی به طور کامل شناسایی شده و معادله آن ها محاسبه شد. در مرحله بعد، مرز هر یک از صفحات به صورت برداری استخراج گردید و با بررسی اطراف هر نقطه مرزی، نقطه زمینی متناظر آن نیز بدست آمد. در نهایت با استفاده از معادله صفحات و مرز آن ها و همچنین نقاط کف استخراج شده، مدل نهایی ساختمان بازسازی شد. روند پیشنهادی بر روی چند بلوک ساختمان با ساختار متفاوت پیاده سازی شد و دقت هر یک از صفحات بازسازی شده به دو صورت مسطحاتی و ارتفاعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی به طور متوسط %56/84 دقت کلی در شناسایی مسطحاتی صفحات سقفی، 212/0 متر خطای مسطحاتی در مختصات گوشه های صفحات و 145/0 متر خطا در راستای ارتفاعی را نشان داد که تصریح کننده عملکرد مناسب روند پیشنهادی در بازسازی ساختمان های دارای سقف های مسطح است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌های دارای سقف‌های مسطح با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر رقومی هوایی

در این مقاله روندی برای بازسازی ساختمان‌های مسطح از داده‌های لیدار و تصاویر رقومی هوایی ارائه شده است. زیرا از یک‌سو، این نوع ساختمان‌ها، بافت اصلی شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، تفکیک صفحات و بازسازی آن‌ها به دلیل یکسان بودن بردار نرمال برای تمام صفحات و عدم تقاطع صفحات به دلیل موازی بودن، موضوعی پرچالش است. در این راستا، ابتدا با تولید 16 توصیفگر اولیه بالقوه و استفاده از ال...

متن کامل

شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان های شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار

تحقیق حاضر به شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان ها به عنوان یکی از مهم ترین عوارض شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار پرداخته است. در این راستا به طراحی، پیاده سازی و ارزیابی روش هایی به منظور شناسایی ساختمان ها از میان عوارض مختلف شهری و بازسازی سه بعدی آن ها اقدام گردیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی ساختمان ها از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر استفاده گردید. به ...

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان ها از درختان، طبقه بن...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده‌های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه بعدی آن‌ها از طریق تصویر هوایی و داده‌های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان‌ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه ‌بعدی ساختمان‌ها می‌باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان‌ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان‌ها) از روی داده‌های لیدار استخراج می‌شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان‌ها از درختان، طبقه‌ب...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با تلفیق داده های اپتیکی و لیدار

هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت کشف ساختما ن ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار می باشد. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. جهت کشف ساختمان ها در ابتدا عوارض مرتفع (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شود و سپس طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان (svms) و دسته بن...

15 صفحه اول

بررسی سیستم های نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمان های شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدار

شناسایی و استخراج عوارض از تصاویر هوایی از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین فعال در فتوگرامتری و سنجش ازدور بوده است. با ظهور سنجنده های جدید مانند لیدار و ترکیب داده های این سنجنده ها و تصاویر هوایی بحث شناسایی و استخراج وارد دوره جدیدی شده است. به دلیل توانایی زیاد مدل های نروفازی انطباق پذیر (انفیس) در حل مسائل پیچیده، استفاده از این مدل ها به صورت روز افزون در حال افزایش می باشد. مدل های ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فنون نقشه برداری

جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۷۵-۹۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023