استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده های اپتیکی و لیدار

نویسندگان

اصغر زارع

a. zarea دانشکده مهندسی نقشه برداری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی علی محمدزاده

a. mohammadzadeh دانشکده مهندسی نقشه برداری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محمد جواد ولدان زوج

m. j. valadanzoej دانشکده مهندسی نقشه برداری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان ها از درختان، طبقه بندی براساس ماشین های بردار پشتیبان (svms) بکار گرفته شده است. داده های آموزشی جهت انجام طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان بصورت نیمه اتوماتیک انتخاب شده است. جهت بهبود نتایج آشکارسازی ساختمان ها نیز ابتدا از عملگرهای مورفولوژی ریاضی استفاده شده است و سپس جداسازی ساختمان های غیرهم ارتفاع بر اساس دسته بندی k-means انجام گرفته است. نتایج ارزیابی ها موفقیت روش پیشنهادی را در آشکارسازی ساختمان های بزرگ و کوچک نشان می دهند بطوری که شاخص های پیکسل مبنا جامع بودن، صحیح بودن و کیفیت برای روش پیشنهادی به ترتیب 60/86%، 10/99%، 92/85% می باشند. در مرحله بازسازی مرز دو بعدی ساختمان ها، مرزهای دو بعدی ساختمان ها بعد از برداری کردن با خلاصه سازی و عمود سازی استخراج گردیده اند. در این تحقیق، بازسازی سه بعدی ساختمان در سطح lod2 انجام گرفته است. جهت کشف ساختار سقف ساختمان ها، ابتدا پارامترهای صفحه برازش یافته به نقاط لیدار بدست می آیند و با در نظر گرفتن این پارامترها بعنوان ویژگی های هر ساختمان، دسته بندی iso-data انجام گرفته است که در نهایت نتایج این دسته بندی بیانگر تعداد سطوح صفحه ای هر ساختمان می باشد. با ادغام صفحات نزدیک و موازی و برازش صفحه به هر سطح صفحه ای، تعداد و پارامترهای سطوح صفحه ای هر ساختمان مشخص گردیده است. با تقاطع این سطوح و بدست آوردن نقاط میانی و نقاط مرزی هر ساختمان، ساختار سقف ساختمان ها بازسازی شده اند. دیوارهای ساختمان نیز بطور قائم بر روی مرز دو بعدی ساختمان قرار گرفته اند. مقدار rms ارتفاعی صفحات تعیین شده برای ساختار سقف ساختمان ها 4/0 متر و مقدار خطای rms کلی رئوس پلیگون های این صفحات 9/0 متر می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده‌های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه بعدی آن‌ها از طریق تصویر هوایی و داده‌های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان‌ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه ‌بعدی ساختمان‌ها می‌باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان‌ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان‌ها) از روی داده‌های لیدار استخراج می‌شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان‌ها از درختان، طبقه‌ب...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با تلفیق داده های اپتیکی و لیدار

هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت کشف ساختما ن ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار می باشد. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. جهت کشف ساختمان ها در ابتدا عوارض مرتفع (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شود و سپس طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان (svms) و دسته بن...

15 صفحه اول

بازسازی سه بعدی ساختمان های دارای سقف های مسطح با استفاده از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی

در این مقاله روندی برای بازسازی ساختمان های مسطح از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی ارائه شده است. زیرا از یک سو، این نوع ساختمان ها، بافت اصلی شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، تفکیک صفحات و بازسازی آن ها به دلیل یکسان بودن بردار نرمال برای تمام صفحات و عدم تقاطع صفحات به دلیل موازی بودن، موضوعی پرچالش است. در این راستا، ابتدا با تولید 16 توصیفگر اولیه بالقوه و استفاده از ال...

متن کامل

شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان های شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار

تحقیق حاضر به شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان ها به عنوان یکی از مهم ترین عوارض شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار پرداخته است. در این راستا به طراحی، پیاده سازی و ارزیابی روش هایی به منظور شناسایی ساختمان ها از میان عوارض مختلف شهری و بازسازی سه بعدی آن ها اقدام گردیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی ساختمان ها از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر استفاده گردید. به ...

مقایسه و ارزیابی الگوریتم های متداول شناسایی و استخراج عارضه ساختمان از داده لیدار

رشد روزافرون جمعیت و توسعه جوامع بشری باعث گردیده تا اطلاعات مکانی یکی از مهمترین ابزارها در کاربردهایی نظیر برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، ایجاد و بهنگام رسانی پایگاه داده های موجود، شناسایی تغییرات و . . . باشند. در پروسه تهیه ی نقشه از تصاویر هوایی و ماهواره ای، مهمترین بخش مربوط به بخش استخراج اتوماتیک عوارض می باشد. با نگاهی اجمالی به مراحل پیشرفت فتوگرامتری و سنجش از راه دور، هدف کاهش ز...

15 صفحه اول

استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصویرسازی ابر نقاط لیدار در صفحات دوبعدی

امروزه ارائه مدل سه بعدی از عارضه های جهان واقعی بسیار مهم و پرکاربرد است و توجه محققان در شاخه های مختلف ازجمله نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی و علاقه‌مندان به بازسازی سه بعدی ساختمان را به خود جلب کرده است. ساختمان کلیدی ترین بخش اطلاعات در یک مدل سه بعدی شهر است، ازاین‌رو استخراج و مدلسازی ساختمان ها از داده های سنجش از دور گام مهمی برای ساخت مدل رقومی یک شهر محسوب می شود. در این مقال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فنون نقشه برداری

جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۱۶۷-۱۸۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023