بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

نویسندگان

بلال هژبری

b. hojebri گروه مهندسی نقشه برداری- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران فرهاد صمدزادگان

f. samadzadegan گروه مهندسی نقشه برداری- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران حسین عارفی

h. arefi گروه مهندسی نقشه برداری- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مدل های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده ها و بزرگراه ها و عملیات امداد می باشند. در این راستا تلاش گسترده ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا با استفاده از نقشه دو بعدی موجود، نقاط متعلق به هر ساختمان از ابر نقطه کلی لیدار استخراج می گردد و ساختمان های مورد نظر در دو گروه کلی ساختمان های با سقف شیب دار و مسطح گروه بندی می شوند. سپس الگوریتم خوشه بندی انتقال میانگین بر روی نقاط سقفی ساختمان های مختلف اعمال می گردد و در نهایت با جداسازی صفحات موازی و هم صفحه مرحله بخش بندی پایان می یابد. در مرحله بعدی با استفاده از ماتریس همجواری هر ساختمان، بخش های مجاور با یکدیگر تقاطع داده می شوند و مختصات رئوس داخلی محاسبه می گردد. از طرف دیگر در فضای تصویر، محدوده مربوط به هر ساختمان جدا می گردد و الگوریتم بخش بندی انتقال میانگین بر روی آن قسمت اعمال می گردد. سپس خطوط مربوط به لبه های سقف با استفاده از الگوریتم تبدیل هاف استخراج می گردند و نقاط حاصل از تقاطع این خطوط به فضای زمین انتقال می یابند. در مرحله پایانی با ترکیب نقاط ساختاری حاصل از تقاطع صفحات مجاور و نقاط انتقال یافته از فضای تصویر، عملیات بازسازی انجام می شود. در این تحقیق برای ارزیابی کارایی روش ارائه شده، ساختمان های مختلف با شکل و سطوح مختلف پیچیدگی مختلف انتخاب شدند و نتایج روش پیشنهادی برای بازسازی مدل سه بعدی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی قابل قبول روش ارائه شده در مواجه با ساختمان های مختلف می باشد، به طوری که دقت مسطحاتی در بازسازی مدل های سه بعدی در حد 0.4 متر به دست آمده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل‌های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده‌ها و بزرگراه‌ها و عملیات امداد می‌باشند. در این راستا تلاش گسترده‌ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن‌ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائ...

متن کامل

بخش‌بندی ساختمان‌های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می‌شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی...

متن کامل

بخش بندی ساختمان های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی ان...

متن کامل

تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار به منظور تعیین ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله بر مبنای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هایتی

با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشورها را دچار وقفه نماید. پس از وقوع زلزله، مدیران بحران برای به حداقل رساندن خسارات، اعم از جانی و مالی، به اطلاعات سریع از منطقه آسیب دیده نیاز دارند. یکی از اطلاعاتی که می تواند در امدادرسانی سریع و صحیح مورد استفاده قرار گیرد نقشه موقعیت ساختمان های تخریب شده و م...

متن کامل

استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصویرسازی ابر نقاط لیدار در صفحات دوبعدی

امروزه ارائه مدل سه بعدی از عارضه های جهان واقعی بسیار مهم و پرکاربرد است و توجه محققان در شاخه های مختلف ازجمله نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی و علاقه‌مندان به بازسازی سه بعدی ساختمان را به خود جلب کرده است. ساختمان کلیدی ترین بخش اطلاعات در یک مدل سه بعدی شهر است، ازاین‌رو استخراج و مدلسازی ساختمان ها از داده های سنجش از دور گام مهمی برای ساخت مدل رقومی یک شهر محسوب می شود. در این مقال...

متن کامل

ارائه روشی غیرپارامتریک در بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان‌ها با استفاده از ابر نقاط لیزر‌اسکنر هوایی

در سال­های اخیر شیوه­های نمایش زمین تغییر کرده ­است و مدل­های سه­بعدی جایگزین نقشه­های دو­بعدی شده­اند. لیزراسکنر هوایی به عنوان سیستمی قدرتمند در سنجش­از­دور لیزری، یک منبع با ارزش برای اکتساب اطلاعات مکانی است که از آن می­توان برای مدلسازی سه­بعدی استفاده کرد. بازسازی مدل سه­بعدی ساختمان­ها به عنوان یکی از مهم­ترین عوارض موجود در سطح زمین موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده ­است. برا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فنون نقشه برداری

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۱۰۳-۱۳۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023