تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘maroussia’

نویسندگان

آیدا رضائی

a. rezaee مصطفی مبلی

m. mobli نعمت اله اعتمادی

n. etemadi بهرام بانی نسب

b. baninasab امیرحسین خوشگفتارمنش

چکیده

یکی از مهم ترین نیازهای سیستم های هیدروپونیک دارای بستر، شناسایی یک بستر کاشت مناسب با استفاده از ترکیبات محلی (قابل دسترس و ارزان) است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، امکان جایگزین نمودن کوکوپیت به عنوان یک ماده وارداتی با مواد داخلی در ایران و تأثیر این بستر ها بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم ‘maroussia’ بود. بنابراین، آزمایشی گلخانه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 9 بستر کاشت: کوکوپیت (100 درصد)، پرلایت (100 درصد)، پوکه معدنی (لیکا) (100 درصد)، کوکوپیت 75 درصد+ زئولایت 25 درصد، پرلایت 75 درصد+ زئولایت 25 درصد، پوکه معدنی 75 درصد+ زئولایت 25 درصد، کوکوپیت 50 درصد+ پرلایت 50 درصد، کوکوپیت 50 درصد+ پوکه معدنی 50 درصد و پرلایت 50 درصد+ پوکه معدنی 50 درصد بود. نتایج نشان داد که گیاهان کاشته شده در بسترهای کوکوپیت و کوکوپیت+ زئولایت دارای بهترین رشد رویشی و زایشی بودند. بیشترین تعداد گل در بوته در بسترهای کوکوپیت خالص (31/8) و کوکوپیت+ پرلایت (81/7) دیده شد که با بستر کوکوپبت+ زئولایت (87/6) تفاوت معنی داری نشان نداد. افزودن زئولایت به کوکوپیت، پرلایت و لیکا توانسته است طول غنچه گل و تعداد گل در بوته را نسبت به بستر خالص آنها بهبود بخشد. هم چنین افزودن کوکوپیت به پرلایت سبب تقویت وزن تر و خشک شاخه و تعداد گل شد. براساس نتایج آزمایش و فراوانی زئولایت در ایران، ترکیب 75 درصد کوکوپیت و 25 درصد زئولایت توصیه می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘Maroussia’

One of the main factors of an aggregate hydroponic system is to use a suitable plant media with local origin. Thus the objective of this research was to study the possibility of replacement of cocopeat as an imported material with local materials and the effects of such media on the growth and flowering characteristics of Rosa hybrida cv. Maroussia. A randomized complete blocks design experimen...

متن کامل

تأثیر بستر های مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت رز شاخه بریده

چکیده گل رز با اختصاص بیش از یک سوم تولید گل بریدنی به خود ، در مقام نخست تولید گل بریدنی جهان قرار دارد . در سال های اخیر استفاده از سیسستم های کشت بدون خاک برای تولید گل در دنیا و از جمله ایران در حال توسعه است. یکی از مهم ترین نیازهای سیستم های کاشت متخلخل، شناخت یک بستر کاشت مناسب با استفاده از ترکیبات محلی می باشد. بر همین اساس هدف از این پژوهش جایگزین نمودن کوکوپیت به عنوان یک ماده واردا...

تأثیر سولفات آلومینیوم و بازبرش شاخه بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه ‌بریده رقم وارلون

این پژوهش با هدف بررسی سطوح مختلف سولفات آلومینیوم در محلول نگهدارنده همراه با برش مجدد شاخه بر ماندگاری گل شاخه‌بریده رز رقم وارلون در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. گل‌های شاخه ‌بریده رز از پایه‌های مادری دوساله برداشت شده و تحت تیمار محلول سولفات آلومینیوم با غلظت‌های (0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و برش مجدد شاخه در 2 سطح (بازبرش و بدون برش) قرار گرفتند. در طول...

متن کامل

اثر سیتوکینین ها، ساکارز و 8-HQS بر کیفیت و طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم Red Gant

در این آزمایش اثر تیمارهای مختلفی شامل محلول نگهدارنده (200 میلی گرم در لیتر ماده8- HQS همراه با 20 گرم در لیتر ساکارز) به تنهایی یا در ترکیب با بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورون (TDZ) به صورت تیمار کوتاه مدت (پالسی) یا افشانه (اسپری) بر صفات مرتبط با پیری و همچنین طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم رد جانت بررسی شد. تیمارهای محلول نگهدارنده و همچنین BA به میزان 25 میلی مولار بصورت تیمار کوتاه مدت ب...

متن کامل

تأثیر افزایش طول روز با شدت‌های مختلف نور مکمل بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه بریده رقم ‏‎‘Dolce vita’‎

به منظور بررسی تأثیر افزایش طول روز و شدت نور در طی پاییز و زمستان بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه‌بریده رقم ‘Dolce vita’، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تکرار انجام شد. بوته‌های رز به مدت یک دورۀ گلدهی تحت تیمار افزایش طول روز تا 16 ساعت با شش سطح از شدت نور شامل صفر، 85، 170، 255 و 340 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ بخار سدیم و 85 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ LED قرار گرفتند. شاخص‌ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فنون کشت های گلخانه ای

جلد ۴، شماره ۱۳، صفحات ۱۰۵-۱۱۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023