بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد دانه ژنوتیپ های جو (hordeum vulgare l.) در شرایط دیم

نویسندگان

علی احمدی

a. ahmadi طهماسب حسین پور

t. hosseinpour

چکیده

به منظور بررسی اثرات تراکم بذر بر روند رشد دانه ژنوتیپ های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با استفاده از سه ژنوتیپ جو (ایذه، دو پر محلی و wi2291) و پنج تراکم بذر (100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در متر مربع) در سال زراعی 86- 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد اجرا گردید. برای برآورد مؤلفه های رشد دانه، پس از گرده افشانی طی هشت مرحله نمونه برداری با فواصل زمانی پنج روزه، وزن خشک تک دانه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که وزن سنبله با تعداد سنبله در متر مربع (**82/0- =r) و سرعت پر شدن با مدت پر شدن دانه (**78/0- =r) همبستگی منفی و بسیار معنی دار داشتند. همبستگی بین سرعت پر شدن دانه و عملکرد دانه منفی و بسیار معنی دار (**44/0- =r) و همبستگی بین مدت پر شدن دانه و عملکرد دانه غیر معنی دار بود. عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هکتولیتر و تعداد سنبله در متر مربع همبستگی مثبت و معنی دار و با سرعت پر شدن دانه همبستگی منفی و معنی دار داشت. روند تغییرات وزن خشک تک دانه هر سه ژنوتیپ جو نشان داد که بیش ترین وزن خشک تک دانه مربوط به تراکم 100 دانه در متر مربع و کم ترین وزن تک دانه ژنوتیپ یاد شده مربوط به تراکم 400 دانه در مترمربع بود. سرعت پر شدن دانه ژنوتیپ ها بین 213/1 تا 333/1 میلی گرم بر روز و به ازاء تراکم های مختلف بذر بین 321/1 تا 161/1 میلی گرم بر روز و برای اثر متقابل ژنوتیپ و تراکم بین 070/1 تا 620/1 میلی گرم بر روز متغیر بود. مدت پر شدن دانه ژنوتیپ ها بین 72/33 تا 72/38 روز و برای تراکم های مختلف بذر بین 70/32 تا 94/39 روز و برای اثر متقابل ژنوتیپ و تراکم بین 20/29 تا 38/45 روز در نوسان بود. به نظر می رسد در مناطق با شرایط آب و هوایی همراه با تنش های خشکی آخر فصل، استفاده از ارقام با سرعت پر شدن بیش تر دانه ارجحیت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد دانه ژنوتیپ‌های جو (Hordeum Vulgare L.) در شرایط دیم

به منظور بررسی اثرات تراکم بذر بر روند رشد دانه ژنوتیپ‌های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از سه ژنوتیپ جو (ایذه، دو پر محلی و wi2291) و پنج تراکم بذر (100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در متر مربع) در سال زراعی 86- 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد اجرا گردید. برای برآورد مؤلفه‌های رشد دانه، پس از گرده‌افشانی طی هشت مرحله نمونه‌برداری با فوا...

متن کامل

اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) رقم آبیدر در شرایط دیم

برای بررسی اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو رقم آبیدر در شرایط دیم، این پژوهش در سال زراعی 86 – 1385 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (ایستگاه مراغه) اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل هیدرو پرایمینگ با آب مقطر، اسمو پرایمینگ با PEG 10درصد و محلول 5 میلی‌مولار کلری کلسیم ((CaCl2 و پرایمینگ با عناصر فسفر و روی با استفاده از محلول 10 م...

متن کامل

اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو (hordeum vulgare l.) رقم آبیدر در شرایط دیم

برای بررسی اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو رقم آبیدر در شرایط دیم، این پژوهش در سال زراعی 86 – 1385 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (ایستگاه مراغه) اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل هیدرو پرایمینگ با آب مقطر، اسمو پرایمینگ با peg 10درصد و محلول 5 میلی مولار کلری کلسیم ((cacl2 و پرایمینگ با عناصر فسفر و روی با استفاده از محلول 10 می...

متن کامل

آنالیز رشد دانه و تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L)

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی برای سرعت و دوام پر شدن دانه و روابط بین آنها و عملکرد، 10 ژنوتیپ جو به نامهای ایذه، بومی، صحرا، سیاه، ترکمن، 1- یکنواخت، 14G، 5G، 11G و</span...

متن کامل

بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم

­­Drought is one of the most destructive abiotic stresses worldwide that affects growth, development and final yield of crops. Reactions of thirteen rainfed spring 2-row barley genotypes and cultivars of cold areas of Iran to water stress were evaluated based on phenological, physiological and morphological traits. The experiment was carried out as factorial experiment based on a randomized com...

متن کامل

تجزیه رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم جو (Hordeum vulgare L) در تراکم های کاشت

به­ منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بذر بر مؤلفه­ های مهم تجزیه رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ جو در اهواز، آزمایشی به­ صورت کرت­ های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 اجرا گردید. کرت­ های اصلی شامل سه رقم جو (جنوب، نیمروز و زهک) و کرت­ های فرعی چهار میزان بذر (250، 300، 350 و 400 بذر در متر مربع) بود. نتایج نشان داد افزایش میزان بذر در هر سه ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فیزیولوژی گیاهان زراعی

جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۸۹-۱۰۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023